Contra nummer 1 2009 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Det svenska samhällets destruktörer
av Tommy Hansson

Contras Tommy Hansson har skrivit en ny bok som heter Destruktörerna, som i form av 18 artiklar porträtterar 13 män och tre kvinnor, vilka enligt författaren starkt bidragit till Sveriges förstörelse som västerländskt kulturland. Personligheter såsom Axel Hägerström, makarna Myrdal och Olof Palme har ryckt undan den judeo-kristna etiska grundval som i närmare 1000 år präglat vårt samhälle och därmed banat väg för den samhällsupplösning vi tvingas uppleva i dag. Boken innehåller även artiklar om kulturvänstern och om Anna Lindh.

Efter Georgien – står Ukraina i tur?
av Bertil Häggman

Efter den ryska invasionen av Georgien kom Ukraina att stå i fokus som nästa mål för rysk aggression. Ukraina är ett av Europas till ytan största länder och med en befolkning ungefär lika stor som Frankrikes. Landet har stor geopolitisk betydelse genom sitt strategiska läge mellan Polen och Ryssland. Historiskt sett är Ukraina ett östslaviskt land med stark anknytning till västerländsk civilisation.

Synen på konvertiter inom islam:
”Dödsstraff är det enda rätta”
av C G Holm

Det råder enighet bland muslimska lärda att dödsstraffet är det enda rätta för den som överger islam. I flertalet moderna muslimska länder tillämpas inte detta bud i sharia-lagen konsekvent. Men om inte staten gör vad på den ankommer tar privatpersoner saken i egna händer…

Min rätt som man
av Stig Daun

Vår könsdebatt har inneburit en ohälsosam polarisering mellan män och kvinnor. Orsakerna är uppenbara och debatten oundviklig. Det positiva kan sägas vara att många orättvisor har försvunnit eller reducerats. Men som på alla områden uppstår problem i förändringens spår. Pendeln stannar aldrig på ”lagom-stadiet”. Behovet av snabba förändringar och en begriplig otålighet har skapat en onyanserad debatt och korrigeringsambitioner som inneburit tvivelaktiga lösningar.

Delar av landets universitetsutbildning ”börjar likna flickskolor”, uttryckte någon i pressen. Rekryteringsansvariga för vissa högskolelinjer medger öppet att de endast tar in kvinnor. I ett sådant läge är det många män som tar skada eller känner sig diskriminerade.

Den ansvarslösa nedrustningens Sverige
av Tommy Hansson

Det är kanske är en överdrift att påstå att Ryssland i dag utgör ett direkt hot mot Sverige. I en tid när den ryska regimen är i färd med att söka återta en del av det som gick förlorat efter Sovjetunionens fall, och när de nationalistiska strömningarna växer sig allt starkare, finns det emellertid all anledning för Sverige att se om sitt hus.

Det räcker heller inte att stoppa den närmast kriminella nedrustning som fått fortgå under alltför lång tid – en återuppbyggnad av territorialförsvaret måste ske snarast!

Majs blir etanol när Afrika svälter
av Allan C. Brownfeld

2005 stödde den republikanskledda Kongressen och president Bush ett lagförslag som krävde omfattande användning av etanol i motorbränslen. 2008 antog den demokratledda Kongressen, och president Bush undertecknade, en energilagstiftning som propagerade för påbudet om minimianvändning av majsbaserad etanol till en mängd av 57 miljarder liter – omkring tio procent av allt motorbränsle – 2015. Priserna på majs går upp – och det är Afrikas fattiga som drabbas i slutänden.

Det ansvarslösa samhället
av Fredrik Runebert

Under de senaste åren har det rådande samhällsklimatet ifrågasatts i ett antal böcker. Den svenska ansvarslösheten och någonannan-ismen har attackerats av Carl Hamilton i Det infantila samhället, av David Eberhard i boken I trygghetsnarkomanernas land – Sverige och det nationella paniksyndromet och av Ann Heberlein i Det var inte mitt fel – Om konsten att ta ansvar. Fredrik Runebert sammanfattar.

Nya Zeelands väg från socialismen
av Maurice P. McTigue

Om vi studerar historien ser vi att tillväxt i statsapparaten har varit ett modernt fenomen. Med början på 1850-talet och fram till 1920- eller 1930-talet var statens andel av BNP i de flesta av världens industrialiserade länder omkring sex procent. Från denna period och framåt – och särskilt sedan 1950-talet – har vi sett en explosionsartad ökning av statsandelen av BNP, på en del ställen så mycket som 35–40 procent. Sverige är ett särfall härvidlag. Men Nya Zeeland var inte långt efter och socialistiska regleringar sänkte landet från världens tredje rikast land till det 27e rikaste (i nivå med Portugal och Turkliet). En rad regeringar vidtog så ett antal radikala åtgärder och Nya Zeeland återtog sin plats bland de rika länderna. Maurice P. McTigue, som en tid var arbetsmarknadsminister i Nya Zeelands regering, berättar hur det gick till.