Contras affärsidé är att värna om det fria ordet och i den svenska debatten utgöra en plattform för politiskt inkorrekta åsikter, som annars inte får tillräcklig uppmärksamhet i media. Contras idémässiga bas är den västerländska demokratins grunder, den kristna idétraditionens etik och den fria marknadsekonomin.

Operativa redskap
Contra ger ut tidskriften Contra och svarar för en webbsida – www.contra.nu. Avsikten är att informationen ska spridas till tillräckligt många personer med påverkansmöjligheter för att åsikterna ska få betydelse för utvecklingen av vårt samhälle.

Målgruppen är samhällsintresserade, välutbildade och engagerade medborgare i alla sociala skikt.

Contra är partipolitiskt obunden, men drivs på en fast idémässig bas. Med den basen som grund ska en rad konkreta frågeställningar tas upp till behandling. Det gäller bland annat hotet mot den traditionella familjen, den onyanserade miljö- och klimatdebatten, förhållandet mellan könen och mäns och kvinnors uppgifter och förutsättningar i det moderna samhället, massmedias ensidighet och överdrivna intresse för små och extrema gruppers uppfattning i livsåskådningsfrågor och samhällsdebatt, förhållandet att den offentliga sektorns storlek begränsar individens handlingsfrihet och självständighet samt att den offentliga sektorn ofta är ineffektiv i sin resursanvändning. Vidare ska Contra fästa uppmärksamheten på politiska grupper som ser våldet som en naturlig del i sin verksamhet som kommunister, nationalsocialister, autonoma anarkister och företrädare för politisk islamism.

Verksamheten
Contra drivs i huvudsak med ideella insatser genom Stiftelsen Contra. ”Contras Vänner” är en fri grupp individer som ger finansiellt stöd och stöd som kan liknas vid konsultinsatser till Contras verksamhet, utan att personerna är operativt engagerade i verksamheten.

Tidningen har en mindre abonnemangsavgift, medan webbsidan är gratis. Som regel betalas inte arvode för artiklarna i Contra.

Förekommande bokutgivning, som sker i tidskriftens anda, finansieras externt, av författarna eller av andra med intresse för bokens utgivning.

Organisation
Organisatoriskt svarar Stiftelsen Contra i Stockholm för verksamheten. Tidningen redigeras av en redaktion som utses av Stiftelsens styrelse med legalt ansvar hos två ansvariga utgivare, en för tidskriften ansvarig enligt tryckfrihetsförordningen och en för Contras hemsida ansvarig enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Vid sidan av redaktionens medlemmar skriver ett flertal frilansande medarbetare artiklar för tidskriften och hemsidan. Utrymme ges också för insändare i tidskriften och en fri debatt på Contras anslagstavla på nätet.