Woke-kulturen innebär att extrema vänsteråsikter blir dominerande på många områden. Det gäller exempelvis inom akademin och när det gäller genusfrågor. Vissa åsiktslinjer blir helt dominerande och tystar all opposition. Se bara på hur den amerikanska Högsta domstolens beslut i ärendet Roe v Wade presenteras som ett abortförbud i många svenska media. Trots att det handlar om att beslutsrätten i abortfrågan kommer att hamna hos politikerna istället för hos juristerna. Precis som i Sverige blir det politiker, inte jurister, som kommer att avgöra vad abortlagstiftningen ska innehålla. Skillnaden är att det i USA finns femtio olika politiska instanser som kommer att ha olika synpunkter på var balanspunkten bör ligga. I ungefär hälften av delstaterna är liberala åsikter förhärskande, i den andra hälften är mer restriktiva synpunkter dominerande.

Den amerikanska konstitutionen har aldrig innehållet en rad om aborter. Däremot finns det fastslaget att de frågor som inte i konstitutionen är uttryckligen förbehållna Unionen ska hanteras av delstaterna. I abortfrågan innebär det rimligen en demokratisering i den meningen att de olika delstaternas lagstiftning kommer att formuleras efter de egna medborgarnas åsikter.

Nu är det inte bara i abortfrågan som den amerikanska opinionen är splittrad. Woke-kulturen har inneburit häftiga angrepp på yttrandefriheten. Särskilt inom den akademiska världen. För vänstern misshagliga talare har stoppats på universiteten enbart med hänvisning till att personerna företräder fel åsikter.

Enligt de äldre liberala principerna är det alltid fel att låta innehållet i ett budskap styra dess tillåtlighet. Idag går alltfler beslut i motsatt riktning, när det är just åsikternas innehåll som styr om en talare ska få möjlighet att framföra sina synpunkter eller ej.

Woke-anhängarnas ansträngningar att med tvång driva igenom sin politiska linje för alla medborgare leder naturligen till en motreaktion för de som har en annan åsikt. Dock visar de sällan en sådan intolerans som woke-anhängarna. Men konflikterna inom landet djupnar och det blir allt svårare att hålla ihop landet som en nationell gemenskap.

I Sverige har det i de frågor som är dominerande konflikter i USA sällan samma sprängkraft. Men vi ser på miljöområdet konflikter som principiellt liknar de amerikanska. Ett litet extremt miljöparti har trots sitt minimala stöd lyckats driva igenom sin politik till stort förfång för stora delar av befolkningen, framförallt den på landsbygden.

Den växande intoleransen leder till ökade konflikter i samhället. Och det svenska samhället brukar följa efter det amerikanska.