Under Moderaternas sistförlidna stämma vann ”golvet” en seger över ”partietablissemanget”. Stämman ville, mot partiledningens motstånd, avskaffa länsstyrelserna. Det återstår dock att se om partiledningen verkligen kommer att göra något konkret i frågan.

Länen inrättade av Axel Oxenstierna på 1600-talet och var ett sätt för staten att få kontroll över hela landet. Tanken på demokrati och folkligt inflytande hade ännu inte nått vårt land. Tyvärr har länsstyrelserna kvar mycket av uppgiften att vara överhetens kontroll av medborgarna.

Mängder av ärenden kan överklagas till länsstyrelserna. Inte minst gäller det i byggnadsfrågor där byråkrater har rätt att upphäva demokratiskt fattade beslut om bygglov. Ibland sker detta när bygget redan är genomfört enligt kommunalt beviljade tillstånd. Det kan noteras att länsstyrelsernas förbud inte är förenade med något ekonomiskt ansvar för konsekvenserna av utfärdade förbud.

Länsstyrelserna huserar dessutom ett oräkneligt antal miljöaktivister som fått just länsstyrelsen som viktig arbetsgivare. Där kan man obstruera landets utveckling och gå emot demokratiskt fattade beslut om till exempel utvinning av naturresurser. Det gäller inte minst beslut om naturskydd, tillstånd för gruvor etc. I nationellt viktiga frågor, som kalkbrytningen vid Slite på Gotland är det länsstyrelsen som gått i bräschen för att stoppa denna nationellt viktiga angelägenhet.

Det tycks finnas goda skäl att begränsa länsstyrelsernas inflytande för att öppna upp för demokratiska beslut. Kan man tänka sig att Moderaterna ställer upp för det nu när stämman fattat beslut om partiets politik?