Ekologiskt odlade livsmedel säljer numer ganska bra. Till skyhöga priser. Svenska folket har uppenbarligen råd.

Anledningen till de höga priserna på ekologiska livsmedel är att de kostar mer att producera. Det behövs 35 procent mer areal för att odla samma mängd ekologiska livsmedel som livsmedel som framställs med konventionella metoder. Det beror på lägre avkastning och att mer av grödan förstörs av skadedjursangrepp. Dessutom begränsas användningen av konstgödsel i ekologiskt lantbruk, vilket naturligtvis sänker produktionen.

Sänkt konstgödselanvändning ska enligt anhängarna av ekologisk odling minska utsläppen i naturen på grund av minskad övergödning. Men det är inte så modern konstgödsling ser ut. Konstgödsel kostar pengar och det kostar också pengar att sprida ut konstgödseln. Därför arbetar varje kostnadsmedveten lantbrukare med optimering av gödselanvändningen. Spridningens kostnad avvägs mot den ökade tillväxten, det finns färdiga programvaror som anpassar gödselmängden till jordmån, gröda och väder. Traktorerna är försedda med GPS och uppkopplade mot bondens dator. Härigenom kan gödselmängd, utsädesmängd och annat optimeras.

Även bekämpningsmedel kostar pengar och det är därför viktigt för bonden att hålla ned mängden bekämpningsmedel. Och att använda rätt bekämpningsmedel. Därtill kommer att moderna bekämpningsmedel bryts ner snabbt i naturen. Rester av bekämpningsmedel som fortfarande kan hittas i vissa livsmedel härrör från sådant som användes på 1970-talet och tidigare. Det är inget som dagens ekologiska jordbruk rår på, lika lite som det konventionella.

Lönsamheten för ekologiska lantbruk är högre än för konventionella lantbruk. Eftersom priserna är ännu högre än de stora kostnadsökningarna för ekologiskt lantbruk. Därför väljer många bönder att skifta inriktning. Det är möjligt bara för att det finns människor som är beredda att betala mer för likvärdiga eller sämre varor. De betalar för att skadeinsekterna ska ha ett bra liv innan de blir uppätna av sina naturliga fiender. Odling av ekologiska varor backas upp också av handeln, som har högre marginaler på ekologiska varor.