Preppers framställs gärna som världsfrånvända galningar som använder sina pengar till att bygga atombombssäkra skyddsrum i trädgården. Faktum är att svenska myndigheter rekommenderar oss medborgare att alla bli preppers, men i Sverige ska det naturligtvis ske med måtta. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har på sin hemsida faktiskt en liten handledning för vad varje svensk bör göra: https://www.dinsakerhet.se/olycka-och-kris/forbered-dig-for-olycka-och-kris/din-krisberedskap

I korthet handlar det om att säkra tillgången till värme, belysning, mat och vatten under några dagar.

Bakgrunden är att det svenska civilförsvaret i praktiken har avvecklats under de senast tjugofem åren. I början av 1990-talet fanns gigantiska oljelager som skulle trygga Sveriges oljeförsörjning under en lång period. Idag finns bara oljeprodukter i lager som kan möta mindre produktions- och distributionsstörningar. Då fanns livsmedelslager som skulle trygga svenska folkets matförsörjning under något år och det fanns insatsvaror (bränsle, gödning, utsäde med mera) till det jordbruk som i stort sett klarade av att förse hela svenska folket med livsmedel. Idag, när det svenska jordbruket bara svarar för halva livsmedelsförsörjningen, finns inga livsmedelslager och inga lager av insatsvaror för jordbruket. Traktorerna och skördetröskorna blir stående efter någon vecka utan bränsleförsörjning. Och produktionen som räcker till hälften av livsmedelsförsörjningen sjunker snabbt till en bråkdel av vad den är idag.

Samtidigt har alltfler företag gått över till “just-in-time”. Det finns inget nämnvärt lager av motorer som väntar på att monteras in i bilfabriken i Torslanda. Motorerna tillverkas i Skövde dagen innan monteringen i Göteborg och är under transport på väg mellan Skövde och Göteborg. I fabriken väntar motorer för några timmars produktion. Så fungerar det i alltlfer industrier.

Alltlfer företag har också blivit beroende av fungerande IT-system. IT-system talar om för centrallagren hos ICA, Dagab och Coop vad som ska skickas till vilken butik nästa dag. På tre dagar töms en matbutik på färskvaror. El, vatten, avlopp, telekommunikationer. Allt är beroende av fungerande IT-system. Bankerna är beroende av el och IT. Alltfler betalar nästan allt med kort idag. Om kortbetalningssystemen upphör att fungera slutar hela samhället att fungera.

Sverige är allt sårbarare för störningar i distribution och IT-system. Det är självklart att en fiende skulle försöka använda sig av detta vid en konflikt. Vi vet redan hur Ryssland försökte sänka Estlands IT-struktur i samband med den så kallade statykrisen 2007. Ryska IT-attacker riktades massivt mot estniska myndigheter och banker. Estland fick snabbt hjälp av NATOs främsta inom IT-försvar och det hjälpte. Men Sverige är inte (i motsats till Estland) med i NATO och det är ju inte säkert att en IT-attack riktar sig mot bara ett land, försvarsresurserna kan vara uttömda ganska snabbt om attackerna blir bredare.

Gå in på MSBs hemsida för att få tips om hur du garanterar din egen och din familjs försörjning när det gäller värme, belysning, kommunikationer, mat och vatten för åtminstone några dagar!