Kommunismen har 100 miljoner döda i sin historia. Det blir fler, bara de får chansen. Vänsterpartiets ungdomsförbund, Ung Vänster, säger i sitt principprogram, antaget i januari 2021, att deras ”mål är ett kommunistiskt samhälle”. I principprogrammet, 44 sidor långt, sägs det vidare att ”marxistiska och feministiska teorier har stor betydelse för vårt förbund [dvs Ung Vänster], både som redskap för analys och som idétradition.”

Så här märkligt ser de på Sverige idag: ”Dagens Sverige är ett klassamhälle. Vilken klass man tillhör beror inte på vilken inkomst man har utan på vilket förhållande man har till produktionen. En stor majoritet av befolkningen lever på att lönearbeta; att sälja sin arbetskraft i utbyte mot lön. Dessa utgör arbetarklassen. Mot arbetarklassen, står borgarklassen, eller överklassen, som i huvudsak lever på ägande av kapital. Överklassen köper arbetarklassens arbetskraft och har således makt både över andras arbete och över de värden detta arbete skapar… Könsmaktsordningen genomsyrar och organiserar samhället, vilket tar sig uttryck inom samhällets alla områden – hur arbete organiseras, våra föreställningar om manligt och kvinnligt, vår syn på sexualitet, relationer, familjebildningar och hur vi skapar vår identitet etcetera. Könsmaktsordningen präglas av såväl hierarkiska relationer inom könen som en solidaritet mellan män, som möjliggör kontroll och makt över kvinnor. Könsmaktsordningen resulterar i att kvinnor och allt vad som förknippas med kvinnlighet strukturellt värderas lägre än män och maskulinitet.”

Trots att kapitalismens framsteg omvandlat hela världen och är på rask väg att utrota fattigdomen [ett tillfälligt bakslag just nu på grund av det virus som kommer från det kommunistiska Kina] kan Ung Vänster skriva: ”Kapitalismen är som system ändå oförmöget att tillgodose alla människors grundläggande behov av exempelvis mat, en bostad och ett arbete… Vi är ett revolutionärt ungdomsförbund som arbetar för att stärka och flytta fram arbetarklassens positioner i dagens samhälle.”

Kommunismen är inte död, den lever i Ung Vänster. Och i Kina som hotar de demokratiska krafterna i Hongkong, Taiwan med flera områden. Liksom oppositionella i den egna Sinkiang-provinsen och i Tibet.

Kommunismen har aldrig förenats med demokratiska beslutsformer och har hittills kostat 100 miljoner människor livet. Den rest av kommunismen som finns i Ung Vänster och i Vänsterpartiet är en skam för Sverige och ett hot mot vår demokrati.

Den som säger något annat är själv ett hot mot demokratin. Även om man heter Stefan Löfven. Socialdemokratin har haft en hedervärd historia av enveten kamp mot kommunismen. Idag tycks inställningen vara en annan både till kommunism och demokrati.