Contra nummer 3 2005 som pdf

Beställ ett pappersexemplar här!

Sven Grafström

Sven Grafström är knappast något allmänt känt namn idag. Ändå måste det sägas att ambassadör Grafström (1902–1955) inte bara var en av våra mest kompetenta diplomater – han var också en som i alla lägen förde frihetens fana mot totalitärt förtrryck, vare sig detta var nationalsocialistiskt eller kommunistiskt. Grafström hade en unik förmåga att klara balansgången mellan diplomatisk diskretion och politiskt frihetspatos.

Hans död för 50 år sedan är alltjämt höljd i dunkel.

Bosättarfrågan i Palestina av Joakim Förars

Contras USA-korrespondent Allan C. Brownfeld hade i nummer 6 2004 en artikel vari han kritiserade judiska extremister. Detta har föranlett Joakim Förars att inkomma med en artikel där han tar de fredliga bosättarnas parti.

Omhändertagande av barn kostar 10 miljarder om året!
av Birger Hjelm

Kostnadstrenden är kraftigt stigande sedan flera år när det gäller omhändertagande av barn. År 2003 översteg samhällskostnaderna för insatser till barn och ungdomar för första gången 10 miljarder kronor per år, närmare bestämt 10,6 miljarder kronor. Samhällets kostnadsökning från året innan var hela 800 miljoner kronor. Av dessa totalt 10,6 miljarder kronor utgör kostnader för ”Institutionsvård/familjehemsvård” cirka 7,6 miljarder kronor och fördelar sig mellan Institutionsvård (kostnad cirka 4,6 miljarder) till exempel HVB-hem (Hem för Vård och Boende) och familjehemsvård (kostnad cirka 3 miljarder).

De resterande cirka 3 miljarder kr är kostnader att hänföra till olika former av ”öppna insatser” till exempel kontaktfamiljer, kontaktpersoner, stödfamiljer, strukturerade öppenvårdsprogram och annan liknande verksamhet samt olika former av allmän dagverksamhet.

Den övervägande delen av denna enorma summa består alltså huvudsakligen av arvoden och ersättningar till, främst HVB-hem och fosterhem, varav de flesta är privata aktörer. Den genomsnittliga ersättnings- och arvodesnivån är för varje dygn per barn/ungdom i HVB-hem cirka 3.500 kr och till familjehem cirka 800 kr. Vid flera och långvariga placeringar börjar det snabbt bli mycket stora pengar det rör sig om. Förutom de rent mänskliga och moraliska aspekterna av detta samhällsproblem som omtalats ovan så är det naturligtvis också ett enormt stort slöseri med allmänna skattemedel.

Ayn Rand – en seriös filosof
av Filip Björner

Det är i år 100 år sedan den rysk-amerikanska filosofen och författarinnan Ayn Rand föddes. Filip Björner berättar om Alissa Zinovievna Rosenbaum växte upp och drabbades av kommunismen i Ryssland, hur hon tog sig till USA och blev en av kapitalismens främsta filosofer.

Högern i amerikanska media

‘Det amerikanska TV-bolaget CBS ”nyhetsankare” Dan Rather tvingades avgå under mycket buller och bång sedan det uppdagats, att han använt sig av förfalskat material och bedrägliga metoder i syfte att leda i bevis att president George W. Bush smitit undan sin militärtjänstgöring i National Guard. Nya media och även nya aktörer inom den traditionella mediamarknaden gör att det idag är omöjligt att tiga ihjäl de sanningar som förr kunde försvinna bara för att de inte passade medias vänstervridna dagordning.

Thede Palm

Thede Palm tillträdde efter närmare 20 år som chef för den hemliga militära underrättelsetjänsten i Sverige – benämnd ”T-kontoret” efter begynnelsebokstaven i Palms förnamn – 1965 tjänsten som forskningschef vid Militärhögskolan. Han var jämväl i egenskap av skribent en utomordentlig stilist, vilket gör att vi uppmärksammar honom i serien om intressanta svenska skribenter.