Belys, redovisa fakta samt argumentera för eller emot påståendet “införandet av västerländsk teknologi i ett u-land är mer skadligt än utvecklingsfrämjande”
Anna-Maria Spaniol, Uddevalla (21 februari 2000)
annmariaspaniol[snabel-a]hotmail.com

Västerländsk teknologi är inget absolut begrepp. Den västerländska teknologin måste ses i sitt ekonomiska sammanhang. Det är till exempel direkt olönsamt och ett resursslöseri att införa de senaste automatiseringsprocesserna i en industri där det går att driva produktionen manuellt med hjälp av lågavlönad arbetskraft. Mycket av det som kallas “västerländsk teknologi” är tekniker som är ekonomiskt försvarbara bara om löneläget är högt. Man kan i dessa fall utgå från att det finns andra tekniska lösningar som är mer avpassad till de relativa priserna mellan kapital och arbetskraft i det aktuella u-landet. Kanske är det den teknik som användes i Västerlandet för några decennier sedan.

När det gäller uppfinningar som är ekonomiskt försvarbara även i ett låglönesamhälle är situationen en helt annan. Sådan teknologi ska användas även i u-länderna. Det är – och får inte vara – ett självändamål att sysselsätta folk. Folk ska bara sysselsättas med produktivt arbete, som tillför samhället något. Ett dåligt exempel på hur man stoppat modern teknologi är att de gamla indiska socialistiska planmyndigheterna förbjöd modern tändstickstillverkning av sysselsättningsskäl. Visserligen hade Svenska Tändsticks AB ett antal fabriker som tillverkade tändstickor med moderna metoder, men de var förhindrade från att utöka kapaciteten. Istället fanns det hundratusentals indier som ägnade sig åt manuell framställning av tändstickor. Resultate av ett sådant stopp för modern teknologi var dels att tändstickor blev dyrare än de annars skulle ha varit, till nackdel för de indiska kunderna (och laga mat måste man göra på öppen låga i Indien, så tändstickor är verkligen var mans nödvändighetsvara). Dels förhindrades hundratusentals människors inmarsch i den moderna ekonomin. Istället arbetade de år ut och år in med en urmodig teknologi, som inte kunde försvaras ekonomiskt. Indiens roll som ett fattigt och underutvecklat samhälle förstärktes genom att regeringen förhindrade uppbyggnaden av en modern tändsticksindustri.