Vilka mänskliga rättigheter strider terrorism mot?
Pierre Kärrek, Stockholm (21 december 2004)
Sonicpop97[snabel-a]hotmail.com

Det amerikanska utrikesdepartementets definition av terrorism är: ”Termen ´terrorism´ avser avsiktligt, politiskt motiverat våld riktat mot icke-stridande mål, utfört av subnationella grupper eller hemliga agenter, vanligtvis avsett att påverka allmänheten”.

EU:s definition av terrorism bygger på tre allmänna kriterier och nio specifika handlingar:
– injaga allvarlig fruktan hos befolkningen,
– otillbörligen tvinga offentliga organ eller en internationell organisation att utföra eller att avstå från att utföra en viss handling, eller
– allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturerna i ett land eller en internationell organisation.

a) angrepp mot en persons liv som kan leda till döden,
b) allvarliga angrepp på en persons fysiska integritet,
c) människorov eller tagande av gisslan,
d) förorsakande av omfattande förstörelse av en regeringsanläggning eller offentlig anläggning, transportsystem, infrastruktur, inklusive datasystem, en fast plattform belägen på kontinentalsockeln, en offentlig plats eller privat egendom, som kan komma att utsätta människoliv för fara eller förorsaka betydande ekonomiska förluster,
e) kapning av luftfartyg och fartyg eller andra kollektiva transportmedel eller godstransportmedel,
f) tillverkning, innehav, förvärv, transport, tillhandahållande eller användning av skjutvapen, sprängämnen eller kärnvapen, av biologiska eller kemiska vapen, samt, när det gäller biologiska och kemiska vapen, forskning och utveckling,
g) utsläpp av farliga ämnen eller orsakande av brand, översvämningar eller explosioner vilka utsätter människoliv för fara,
h) att störa eller avbryta försörjningen av vatten, elkraft eller andra grundläggande naturresurser, när detta utsätter människoliv för fara,
i) hot om att utföra någon av de handlingar som räknas upp i punkter a-h.

(Definitionen är hämtad ur Europeiska gemenskapernas officiella tidning 22.6.2002 och baseras på rådets rambeslut 13 juni 2002)

En annan definition är: ”utnyttjande av illegalt fysiskt eller IT-baserat våld – eller hot om sådant – i syfte att uppnå politiska mål”.

Vill du läsa mer om terrorism rekommenderas boken ”Terrorismens tid” av Gunnar Jervas.

Ett exempel på terrorism taget från verkligheten är Al Qaidas attack mot de två tornen på World Trade Center den 11 september 2001. Ungefär 3 000 människor förlorade sina liv denna dag.

Oavsett vilken definition som väljs torde det vara självklart att terrorism bryter mot de mänskliga rättigheterna. Men för att tydligt visa på varför terrorism bryter mot de mänskliga rättigheterna kommer jag här att citera definitioner på mänskliga rättigheter.

I ”FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna” står: ”Enär erkännandet av det inneboende värdet hos alla medlemmar av människosläktet och av deras lika och oförytterliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen” och ”Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.” samt ”Ingen må utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.”

I ”Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna” står: ”Envars rätt till livet skall skyddas genom lag. Ingen skall avsiktligen berövas livet utom för att verkställa domstols dom i de fall då han dömts för brott som enligt lag är belagt med sådant straff.” Att avsiktligt rikta våld mot icke-stridande mål strider således mot de mänskliga rättigheterna.

Om du vill läsa mer om mänskliga rättigheter är detta en bra länk: http://www.manskligarattigheter.gov.se/

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert