Hur definierar ni den “socialism” som ni är emot? Planekonomi är i stort sett alla emot, liksom i stort sett alla är emot diktatur och för demokrati. Alltså måste ni mena något mer. Kan “socialism” definieras som alla bidrag man får utan att arbeta? I så fall är socialbidrag socialism, liksom a-kassa, barnbidrag, bostadsbidrag och ATP. Eller är “socialism” kanske den byråkrati som alla dessa bidrag tycks kräva? Borde inte er slogan vara “lite mindre socialism” istället för “avskaffa socialismen”?
Mats Höglund, Göteborg (30 augusti 1999)
matsamigos[snabel-a]hotmail.com

Vi kan låna en defintion på socialism från Nationalencyklopedin. “Socialism utmärks av tilltro till gruppens, kollektivets och ev statens förmåga att lösa politiska och ekonomiska problem”. I praktiken bygger flertalet socialistiska rörelser på Marx tänkande och har utmynnat i en överdriven tilltro till statlig kontroll, inklusive statligt ägande av åtminstone de större företagen. Den starka centraliseringen och maktkoncentrationen omöjliggör i praktiken demokrati i ett genomfört socialistiskt samhälle. Nobelpristagaren i ekonomi Friedrich A. hayek har förtjänstfullt utvecklat detta samband i sin skrift “The Open Society and its Enemies”, som skrevs under Andra världskriget mot bakgrund av nationalsocialismens härjningar.

Vi anser det viktigt att skilja mellan socialism, som är en ideologi som strävar efter socialisering av produktionsmedlen, och socialdemokrati, som är något som kan förespråkas utan några som helst socialistiska ambitioner. Dock har svensk socialdemokrati genom åren varit nära förknippad med socialismen, vilket inte alls varit fallet i många andra länder.

En syn som bygger på tilltro till individens förmåga att ensam, eller i frivillig samverkan med andra, lösa flertalet problem, marknadsekonomin som bas för ekonomisk utveckling och individuella rättigheter som överordnade statsmaktens kontroll av kollektivet är en syn som motsätter sig socialismen. Det är de värderingarna som styr Contra.

Vi måste avslutningsvis göra en del invändningar mot formuleringar i Din fråga. Visserligen säger sig många vara anhängare av demokrati och motståndare till diktatur. Men socialism genomförd i praktiken leder till diktatur. Socialism är inte någon välvillig dada som delar ut bidrag utan en rå regim av statskontroll och centralplanering.

Beträffande bidrag tycker vi inte heller att det är rätt att beteckna a-kassa och ATP som bidrag. A-kassan är i princip ett försäkringssystem, som bygger på de försäkrades avgifter (även om staten i det svenska systemet tillskjuter mycket mer pengar än vad som kommer från avgifterna). ATP-avgifterna (och avkastningen på de uppsmalade fonderna) räcker däremot till att täcka hela ATP-systemets kostnader. Det är alltså inte alls några bidrag utan ett utbetalande av svenska folkets genom åren uppsamlade pensionssparande.