Vad finns det för likheter och skillnader mellan kommunismen i Kina och Sovjetunionen?
Madde, Mo (1 december 2003)
madde130[snabel-a]hotmail.com

En stor skillnad mellan kommunismen i Sovjetunionen 1917-1991 och kommunismen i Kina 1949 – ? är att Mao (som införde kommunismen i Kina 1949) utgick från bönderna som bas för den kommunistiska revolutionen medan Lenin (som införde kommunismen i Sovjetunionen 1917) främst utgick från industriarbetare i städerna. Förvisso hade inte industrialiseringen kommit särskilt långt i Ryssland, men den hade kommit längre än i Kina. Revolutionen i Ryssland utgick från städerna och spreds via våld ut till landsbygden medan revolutionen i Kina utgick från bönderna på landsbygden och spreds via våld till städerna. Kommunismen i Kina och Sovjetunionen hade med andra ord skilda utgångspunkter. Detta ledde till att Mao identifierade fler samhällsgrupper/samhällsklasser än vad Lenin gjorde. Mao kunde också lära sig av erfarenheterna från den ryska revolutionen vilket satte sina spår i den kinesiska revolutionen. Kina försökte bland annat följa Sovjetunionens exempel för en centralplanerad ekonomisk utveckling där stora industrier prioriterades framför mindre. Till en början var Sovjetunionen mönstret för kommunist-Kina men vid slutet av 1950-talet tunnades kontakterna mellan länderna ut på grund av osämja och Kina slog in på en egen väg.

Kommunist-Kina eftersträvade mer gemenskap samt mindre centralisering och elitism än vad Sovjets politik kännetecknas av. Mao hade redan före revolutionen propagerat för masslinjen, dvs. att få med hela folket i revolutionen, till skillnad från Lenins elitistiska linje som gick ut på att en minoritet ska gå före alla andra och visa vägen. Den politik som kom att föras i kommunist-Kina kallas för “det stora språnget”. Kina ville helt hoppa över ett steg i Marx utvecklingslära, dvs. kapitalismen, medan Ryssland bara delvis hoppade över detta steg. Denna politik ledde till missväxt och ekonomisk katastrof. Kulturrevolutionen var ett led i detta. Medan Lenin betraktade basen, dvs produktionsförhållandena, som det absolut viktigaste att förändra ansåg Mao att även mycket av det som finns i överbyggnaden, dvs. politik, attityder, kultur med mera är väldigt viktiga att förändra för att lyckas med revolutionen. Men båda länderna ägnade sig åt censur, bokbål och förföljelser med mera för att påverka attityder och kulturer, så man ska inte överdriva skillnaderna.

Det gemensamma är att Lenin och Mao utgick från samt praktiserade Marx och Engels teorier. Målet var det klasslösa samhället, men resultatet blev i båda fallen en svällande stat och byråkrati samt massmord. På 1980-talet slog både Sovjetunionen och kommunist-Kina in på en reformvänlig väg med ekonomiska reformer och mer öppenhet. Kina låg dock något efter vad gällde öppenhet och något längre fram när det gällde ekonomiska reformer.

I båda länderna fick kommunistpartierna en stor betydelse och ledare såsom Lenin, Stalin och Mao fick en status som heliga gudar. En annan faktor som förenar Sovjetunionen och Kommunist-Kina är att de konkurrerade med varandra om att sprida sin version av kommunismen. Kampen blev dock mer prestigefylld än innehållsmässig.

Att Sovjetunionen och Kina splittrades berodde delvis på ideologiska brytningar. Andra faktorer som spelade in var gränsdragningar och, som jag tidigare skrivit, prestige. Den ideologiska splittringen som uppstod handlade om att Sovjetunionen ansåg att kommunismen var tillräckligt stark så att öst och väst skulle kunna leva i fredlig samexistens. Denna uppfattning delade inte Kina som ansåg att den styrka kommunisterna hade borde användas för att knäcka kapitalismen. Tanken härstammar från Lenins teori om imperialismen som gick ut på att kapitalismen i andra länder även påverkar länder som inte är kapitalistiska. Därför är det viktigt att knäcka den imperialistiska kapitalismen en gång för alla.

En annan ideologisk fråga var Sovjetunionens satsningar på stora industrier. Kommunist-Kina ändrade sin tidigare Sovjetinspirerade politik till förmån för mindre industrier och företag. Dessutom började kommunist-Kina satsa mer på jordbruket.

Dessa skilda uppfattningar kanaliserades inte alltid direkt utan indirekt via något annat kommunistland. Ett exempel är Kinas kritik av Titos reviderade kommunism och Sovjetunionens kritik av Albaniens dogmatiska kommunism. Vid andra tillfällen under 1960-talet ägde några mindre gränssammanstöttningar mellan Sovjetunionen och Kina rum. De skilda uppfattningarna var inte alltid lika tydliga i praktisk handling då Kina tillät imperialistenklaver såsom Hong-Kong inom Kinas intressesfär och Sovjetunionen ägnade sig åt att stödja dogmatiska befrielsekrig i Afrika och Asien.

Sammanfattningsvis är den största likheten mellan Kommunist-Kina och Sovjetunionen Marx och Engels påverkan på Lenins och Maos politik. Dessutom utgick Mao från den ryska revolutionen när den kinesiska revolutionen genomfördes. Den största skillnaden var förutsättningarna för revolutionerna som kom att få en relativt stor betydelse då kommunist-Kina bröt med Sovjetunionen på 1960-talet. Kina låg efter Sovjetunionen i industrialisering och hade fler bönder och svagare städer än Sovjetunionen. Därför gjorde Mao och Lenin (samt hans efterträdare) olika bedömningar av hur kommunismen borde införas.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert