Varför utvecklades liberalismen, socialismen och
konservatismen just under 1800-talet?
Diana Ekman, Norsborg (20 februari 2003)
ekman_diana[snabel-a]hotmail.com

Först och främst får man konstatera att det är en svår fråga, och kan förklaras av många olika delar i dåtidens samhälle. Man kan säga att det rådde en positiv framtidssyn under 1800-talet. Industrialismens utveckling skapade den nya grunden för samhället. Ny teknik både när det gäller kommunikation och produktion gjorde det möjligt att massproducera och nya
fabriksstäder växte upp. Människor flyttade in till städerna där de kunde få arbete. Utveckling och framåtskridande stod för dörren. Människan hade fått makt över naturen och oanade möjligheter skymtade i fjärran.

Men industrialiseringen var inte bara av godo utan medförde svåra sociala motsättningar och stora miljöproblem och nöd i städerna. Fabrikernas giftiga rök förstörde naturen runt städerna och människornas hälsa försämrades på grund av för dåliga, hastigt uppförda bostäder och sanitära problem. En ny arbetarklass växte fram och fabriksägarna blev de nya ekonomiska makthavarna. I städerna kunde klassklyftorna urskiljas tydligt. Det skapade oroligheter och missnöje bland arbetarna och de började organisera sig. Missnöje och demonstrationer ökade makthavarnas rädsla för en politisk och social revolution.

Inget större krig utbröt under det här århundradet. Européerna erövrade istället nya landområden på andra kontinenter. Nya kolonier bildades, och sjöfartshandeln utvecklades. Inom vetenskapen fick naturvetenskapen och dess mekanistiska syn på naturen och människan genomslagkraft och det bidrog till att ny teknik utvecklades. Inom filosofin blev historiefilosofi en framträdande inriktningen.

Detta låg till grunden att flera olika tänkare, så som Hegel, Marx, Comte och andra framstående människor, försökte sig på att skapa tankar, drömmar, över hur samhället kunde se ut. Skapandet av ideologier var ett faktum, och var en följd av det samhälle människor levde i.
Tobias Henriksson