Jag har hört att det finns det ett demokratiskt underskott i FN och EU, vad menas med det? Varför har denna kritik uppstått? Vad finns det för argument för och emot. Vems argument är mest hållbara?
Jessika (19 november 1999)
yezziqa24[snabel-a]hotmail.com

Både EU och FN är organisationer som förenar medlemsstaterna i för de två organisationerna skilda avseenden. Eftersom EU är den mest långtgående samarbetsorganisationen är institutionerna också mer omfattande där.

EU består enbart av demokratiska stater. Det är till och med ett krav i EUs grundfördrag att medlemsstaterna ska vara demokratier. Och de tidigare diktaturerna Spanien, Grekland och Portugal var inte ens välkomna att lämna in en ansökan innan demokrati införts – samma gällde för övrigt länderna i Östeuropa.

Men EU i sig är inte en suverän stat utan en samarbetsorganisation. De viktigaste besluten fattas av Ministerrådet, vilket består av medlemsländernas fackministrar i den sakfråga som behandlas. Det innebär att bara medlemsländernas regeringar är representerade i det beslutet. För Sveriges vidkommande innebär det att enbart socialdemokrater finns med i de viktigaste EU-besluten. Det demokratiska underskottet består alltså i att vi andra inte alls är intresserade i EUs viktigaste organ. Däremot är vi representerade i EU-parlamentet, men parlamentet har begränsad makt och de viktigaste besluten fattas på annat håll. EU-kommissionen, ett annat viktigt organ, utses formellt av parlamentet, men efter förslag från de enskilda medlemsländerna. Återigen är det en socialdemokrat som representerar Sverige och vi andra är alltså inte företrädda i kommissionen.

I FN är representationen ännu mer begränsad till statens officiella representanter. Det finns inte, som i EU, ett parlament, utan i generalförsamlingen sitter en FN-ambassadör som utses av medlemslandets regering. I FN är också diktaturer välkomna som medlemsländer. Men det demokratiska underskottet består här, liksom i EU, av att de formella belsuten fattas av ett organ som inte är direkt valt av folket. I förekommande fall diktaturernas hantlangare. I Sverige finns en FN-delegation med företrädare för riksdagspartierna och flera stora intresseorganisationer. Men den är bara en referensgrupp till FN-ambassadören, som ju är Sveriges ende officielle representant i FN.