Stiftelsen Contras verksamhetsberättelse 2009

Styrelsen för Stiftelsen Contra avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2009, stiftelsens trettiosjunde verksamhetsår

Stiftelsen Contras ändamål
Ur stadgarnas paragraf 3:
Stiftelsens ändamål är att till allmänheten och politiska opinionsbildare sprida information i politiska frågor. Stiftelsen skall härvid slå vakt om de traditionella västerländska idealen frihet, framsteg och demokrati, liksom om det på marknadsekonomin baserade ekonomiska systemet såsom en nödvändig förutsättning för dessa ideals uppnående.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av Géza Molnár (ordförande), C G Holm, Christer Arkefors och Fredrik Runebert. Därutöver var Tommy Hansson medlem i styrelsen från årets början till och med den 13 mars 2009.

Styrelsen har haft två protokollförda sammanträden, men därutöver har styrelsen haft icke protokollförda arbetsmöten och kontakter per mejl, vartill kommer årets konferens som redovisas nedan i särskild ordning.

Personal
Stiftelsen har under året saknat anställd personal.

Ett stort antal personer har gjort betydande frivilliga arbetsinsatser. Stiftelsens verksamhet hade inte varit möjlig att bedriva i den omfattning som skett utan ett helhjärtat engagemang från ett stort antal idealister.

Konferens
Den 5 september anordnades årets sedvanliga höstkonferens med fjorton deltagare ombord på M/S Amorella. Under konferensen planerades och diskuterades den kommande verksamheten.

Tidningen
Tidskriften Contra har under året utgetts med sex nummer. Den tryckta upplagan har legat på 1 100 exemplar. Större delen av upplagan har distribuerats till prenumeranter, medan en mindre del använts för lösnummerförsäljning och för utskick i pre¬nume¬rant¬värvande syfte.

Ett tiotal tidningsförsäljare säljer Contra.

Antalet prenumeranter har minskat något.

Contra strävar efter att öka upplagan genom att vinna nya läsare i politiskt medvetna borgerliga grupper. Det huvudsakliga medlet är att sprida gratisexemplar och prenu¬merations¬erbjudanden till lämpliga målgrupper. Vidare har vi i kunnat sprida länkar till intressanta Contra-sidor på nätet.

Tidskriften produceras i stor utsträckning under medverkan av frivillig arbetskraft. Tidskriften har satts och redigerats med en anläggning som ägs av Contra.

Tidningen har tryckts hos Strands Grafiska i Lindesberg.

Géza Molnár har varit ansvarig utgivare under året.

Genom de stora frivilliga arbetsinsatserna har produktionskostnaden hållits nere till ungefär hälften av vad den skulle varit om alla delar av produktionen upphandlats på marknaden.

Contras redaktionella politik
Contra har inga ambitioner att ge en helhetsbild av det som sker i Sverige och världen. Med bara sex nummer per år är det omöjligt. Redaktionen inriktar sig därför istället på att presentera information som kompletterar den bild som förmedlas av media som sprids oftare. Den som bara läser Contra för att få veta vad som händer får inte hela bilden. Men vi vet också att inte en enda av Contras läsare har Contra som enda informationskälla om vad som händer. Vi kan därför kosta på oss att vara lite annorlunda i vårt val av material. Det är själva kärnpunkten i Contras redaktionella politik. Vi tar fram det som inte finns att hämta på annat håll. Vi presenterar det som är väsentligt men svårtillgängligt. Vi vidgar läsarnas vyer.

Vi är samtidigt mycket noga med källkontroll och det hör därför till de mycket sällsynta undantagen att Contra innehåller missvisande uppgifter.

Internet
Contras hemsida med adressen http://www.contra.nu har hittills haft cirka 950 000 besökare. Contras hemsida har haft cirka 50 000 unika besökare (från april 2009 till mars 2010) – eller 280 000 sedan ett nytt webbhotell nollställde räkneverket i oktober 2005. Det är en ökning med 8 000 besökare i jämförelse med motsvarande period föregående år.
”Veckans Contra” är ett varje vecka utgivet elektroniskt nyhetsbrev med kommentarer från Contra. Utgivningen påbörjades 1998. Vid årsskiftet 2009/2010 var antalet mottagare 1 369 stycken, vilket innebar en ökning på 45 prenumeranter jämfört med förra året.

Contras ”anslagstavla” sköts sedan februari 2001 av företaget Boardhost. Aktiviteten har ökat under året, liksom antalet aktiva debattörer.

Bokutgivning
Contra har under året inte utgett några böcker, men arbete pågår med två böcker som förväntas bli publicerade under 2010.

Marknadsföring
Viktigaste kanal för att nå ut till nya läsare är Contras hemsida. Direktreklam har skickats till uppskattningsvis 2 000 individuellt utvalda mottagare. Läsarnas förslag på mottagare av provexemplar av Contra är en viktig källa till nya prenumeranter. Därutöver har Contra skickat erbjudanden till ett stort antal tidigare prenumeranter och kunder.

Lokal
Contra har lokaler i Södra Stationsområdet på Söder i Stockholm. Där finns redaktionslokaler, arkiv, bibliotek och mötesmöjligheter.

Contras vänner

På grund av fortlöpande stora underskott under de senaste åren lanserades vid årsskiftet ”Contras vänner”, en exklusiv grupp läsare som åtog sig att finansiera Contra med 5.000 kronor eller mer per år. Under 2009 var elva personer anslutna till ”Contras vänner”, vilket genererade bidrag på sammanlagt 55.000 kronor. Trots detta uppvisade stiftelsen ett underskott (efter att ha visat överskott för 2008). Förklaringen är dels höjda tryckkostnader, dels att vissa oregelbundet återkommande utgifter sammanföll under 2009. De ordinarie inkomsterna vid sidan av ”Vännernas” bidrag har också sjunkit något. I mars 2009 ordnades ett informationsmöte för ”vännerna” på Contra-lokalen.

Ekonomi
Beträffande Contras ekonomi hänvisas till en separat sammanställning.
Stiftelsen Contra bedriver, förutom den egna verksamheten, också verksamhet genom det till 5/7 ägda Contra Förlag KB. Stiftelsen är kommanditdelägare och därmed är det eko¬nomiska ansvaret begränsat. Andelarna i Contra Förlag KB var upptagna till 10.000 kronor i Stiftelsen Contras balansräkning.

Stiftelsen gav under 2010 ett underskott på kronor 27.996 kronor.
Contras begränsade tillgångar har under året varit placerat på bankräkning.

Revisor

Räkenskaperna granskas av godkände revisorn Per S. Melin.

Stockholm den 6 april 2010
Géza Molnár, styrelseordförande
Christer Arkefors
Carl G. Holm
Fredrik Runebert