Stiftelsen Contras verksamhetsberättelse 2008

Styrelsen för Stiftelsen Contra avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008, stiftelsens trettiosjätte verksamhetsår.

Stiftelsen Contras ändamål
Ur stadgarnas paragraf 3:
Stiftelsens ändamål är att till allmänheten och politiska opinionsbildare sprida information i politiska frågor. Stiftelsen skall härvid slå vakt om de traditionella västerländska idealen frihet, framsteg och demokrati, liksom om det på marknadsekonomin baserade ekonomiska systemet såsom en nödvändig förutsättning för dessa ideals uppnående.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av Géza Molnár (ordförande), C G Holm, Christer Arkefors och Tommy Hansson. Fredrik Runebert valdes till ny styrelseledamot den 17 november 2008. Tommy Hansson avgick ur styrelsen den 13 mars 2009, efter verksamhetsårets slut.

Styrelsen har haft två protokollförda sammanträden, men så gott som varje vecka har styrelsen haft icke protokollförda arbetsmöten, vartill kommer årets konferens som redovisas nedan i särskild ordning.

Personal

Stiftelsen har under året saknat anställd personal.
Ett stort antal personer har gjort betydande frivilliga arbetsinsatser. Stiftelsens verksamhet hade inte varit möjlig att bedriva i den omfattning som skett utan ett helhjärtat engagemang från ett stort antal idealister.

Konferens
Den 6 september anordnades årets sedvanliga höstkonferens med tio deltagare ombord på M/S Amorella. Under konferensen planerades och diskuterades den kommande verksamheten.

Tidningen
Tidskriften Contra har under året utgetts med sju nummer. På grund av en rad ogynnsamma omständigheter under 2007 utgavs då endast fem nummer. Under 2008 hämtades denna eftersläpning igen genom att nummer sex 2007 utgavs i januari 2008, varefter sex utgåvor daterade 2008 utgavs senare under året. Den tryckta upplagan har legat på 1 100 exemplar. Större delen av upplagan har distribuerats till prenumeranter, medan en mindre del använts för lösnummerförsäljning och för utskick i pre¬nume¬rant¬värvande syfte. Ett tiotal tidningsförsäljare säljer Contra.
Antalet prenumeranter har minskat något.

Contra strävar efter att öka upplagan genom att vinna nya läsare i politiskt medvetna borgerliga grupper. Det huvudsakliga medlet är att sprida gratisexemplar och prenu¬merations¬erbjudanden till lämpliga målgrupper. Vidare har vi i ökad utsträckning kunnat sprida länkar till intressanta Contra-sidor på nätet och lanserat ett särskilt gåvokort för den som önskar ge bort en Contra-prenumeration.

Tidskriften produceras i stor utsträckning under medverkan av frivillig arbetskraft. Tidskriften har satts och redigerats med en anläggning som ägs av Contra.

Tidningen har tryckts hos Strands Grafiska i Lindesberg.

Tommy Hansson var ansvarig utgivare för nummer 6 2007 och numren 1–5 2008. Från nummer 6 2008 har Géza Molnár övertagit uppgiften som ansvarig utgivare.

Genom de stora frivilliga arbetsinsatserna har produktionskostnaden hållits nere till ungefär hälften av vad den skulle varit om alla delar av produktionen upphandlats på marknaden.

Contras redaktionella politik

Contra har inga ambitioner att ge en helhetsbild av det som sker i Sverige och världen. Med bara sex nummer per år är det omöjligt. Redaktionen inriktar sig därför istället på att presentera information som kompletterar den bild som förmedlas av media som sprids oftare. Den som bara läser Contra för att få veta vad som händer får inte hela bilden. Men vi vet också att inte en enda av Contras läsare har Contra som enda informationskälla om vad som händer. Vi kan därför kosta på oss att vara lite annorlunda i vårt val av material. Det är själva kärnpunkten i Contras redaktionella politik. Vi tar fram det som inte finns att hämta på annat håll. Vi presenterar det som är väsentligt men svårtillgängligt. Vi vidgar läsarnas vyer.

Vi är samtidigt mycket noga med källkontroll och det hör därför till de mycket sällsynta undantagen att Contra innehåller missvisande uppgifter.

Internet
Contras hemsida med adressen http://www.contra.nu har hittills haft cirka 900 000 besökare. Contras hemsida har haft cirka 42 000 unika besökare (från april 2008 till mars 2008) – eller 230 000 sedan ett nytt webbhotell nollställde räkneverket i oktober 2005. Det är en minskning med 23 000 besökare i jämförelse med motsvarande period föregående år. Vår bedömning är att en betydande del av minskningen beror på den alltmer växande ”bloggningen”. Bloggarna kan profileras ännu smalare än Contras hemsida, men det stora antalet bloggare har begränsat utrymmet för ”medelsmala” hemsidor som Contras.

”Veckans Contra” är ett varje vecka utgivet elektroniskt nyhetsbrev med kommentarer från Contra. Utgivningen påbörjades 1998. Vid årsskiftet 2008/2009 var antalet mottagare 1 324 stycken, vilket innebar en ökning på 49 prenumeranter jämfört med förra året.

Contras ”anslagstavla” sköts sedan februari 2001 av företaget Boardhost. Aktiviteten har fortsatt på god nivå under året, även om huvuddelen av inläggen gjorts av ett begränsat antal debattörer.

Bokutgivning
Contra har under året gett ut två nya böcker. Tommy Hanssons ”Destruktörerna” och Per Ossmers ”Caprice serieuse”. Bägge böckerna har möjliggjorts genom extern finansiering.

Marknadsföring

Viktigaste kanal för att nå ut till nya läsare är Contras hemsida. Direktreklam har skickats till uppskattningsvis 2 000 individuellt utvalda mottagare. Läsarnas förslag på mottagare av provexemplar av Contra är en viktig källa till nya prenumeranter. Därutöver har Contra skickat erbjudanden till ett stort antal tidigare prenumeranter och kunder.Lokal
Contra har lokaler i Södra Stationsområdet på Söder i Stockholm. Där finns redaktionslokaler, arkiv, bibliotek och mötesmöjligheter.

Contras vänner
På grund av fortlöpande stora underskott under de senaste åren lanserades vid årsskiftet ”Contras vänner”, en exklusiv grupp läsare som åtog sig att finansiera Contra med 5.000 kronor eller mer per år. Under 2008 var tio personer anslutna till ”Contras vänner”, vilket genererade bidrag på sammanlagt 60.000 kronor. Genom detta kunde Contra för 2008 uppvisa det andra året i rad med överskott, efter sex år med betydande underskott och sjunkande reserver. I februari 2008 och mars 2009 har informationsmöten för ”vännerna” ordnats på Contra-lokalen.

Ekonomi
Beträffande Contras ekonomi hänvisas till en separat sammanställning.
Stiftelsen Contra bedriver, förutom den egna verksamheten, också verksamhet genom det till 5/7 ägda Contra Förlag KB. Stiftelsen är kommanditdelägare och därmed är det ekonomiska ansvaret begränsat. Andelarna i Contra Förlag KB var upptagna till 10.000 kronor i Stiftelsen Contras balansräkning.

Stiftelsen gav under 2008 ett överskott på kronor 31.457 kronor. Överskottet har blivit möjligt dels genom en mycket hård kostnadskontroll, dels genom stöd från sympatisörer som möjliggjort en stabilisering av Contras ekonomi.

Contras begränsade tillgångar har under året varit placerat på bankräkning, vilket mot bakgrund av utvecklingen på de finansiella marknaderna visade sig vara en riktig politik.

Revisor
Räkenskaperna granskas av godkände revisorn Per S. Melin.

Stockholm den 21 maj 2009
Géza Molnár, styrelseordförande
Christer Arkefors
Carl G. Holm
Fredrik Runebert