Stiftelsen Contras verksamhetsberättelse 2006

Styrelsen för Stiftelsen Contra avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006, stiftelsens trettiofjärde verksamhetsår.

Stiftelsen Contras ändamål
Ur stadgarnas paragraf 3:
Stiftelsens ändamål är att till allmänheten och politiska opinionsbildare sprida information i politiska frågor. Stiftelsen skall härvid slå vakt om de traditionella västerländska idealen frihet, framsteg och demokrati, liksom om det på marknadsekonomin baserade ekonomiska systemet såsom en nödvändig förutsättning för dessa ideals uppnående.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av Géza Mólnár (ordförande), C G Holm, Christer Arkefors och Tommy Hansson.

Styrelsen har haft endast ett protokollfört sammanträde, men så gott som varje vecka har styrelsen haft icke protokollförda arbetsmöten, vartill kommer årets konferens som redovisas nedan i särskild ordning.

Personal
Stiftelsen har under året saknat anställd personal.

Ett stort antal personer har gjort betydande frivilliga arbetsinsatser. Stiftelsens verksamhet hade inte varit möjlig att bedriva i den omfattning som skett utan ett helhjärtat engagemang från ett stort antal idealister.

Konferens
Den 7 oktober anordnades årets sedvanliga höstkonferens med nio deltagare ombord på M/S Isabella. Under konferensen planerades och diskuterades den kommande verksamheten.

Tidningen
Tidskriften Contra har under året utgetts med sex nummer. Den tryckta upplagan har legat på 1 300 exemplar. Större delen av upplagan har distribuerats till prenumeranter, medan en mindre del använts för lösnummerförsäljning och för utskick i pre-nume-rant-värvande syfte. Ett tiotal tidningsförsäljare säljer Contra.

Antalet prenumeranter har minskat något. På grund av höjd prenumerationsavgift har prenumerationsintäkterna trots det minskade antalet prenumeranter ökat. Prenumerationsavgiften uppgick till 175 kronor. Prenumeranterna har dock rekommenderats att betala 250 kronor för att stödja tidskriften utöver prneumerationsavgiften.

Contra strävar efter att öka upplagan genom att vinna nya läsare i politiskt medvetna borgerliga grupper. Det huvudsakliga medlet är att sprida gratisexemplar och prenu-merations-erbjudanden till lämpliga målgrupper.

Tidskriften produceras i stor utsträckning under medverkan av frivillig arbetskraft. Tidskriften har satts och redigerats med en anläggning som ägs av Contra.

Tidningen har tryckts hos Strands Tryckeri i Lindesberg.

Tommy Hansson har varit ansvarig utgivare under året.

Genom de stora frivilliga arbetsinsatserna har produktionskostnaden hållits nere till ungefär hälften av vad den skulle varit om alla delar av produktionen upphandlats på marknaden.
Contras redaktionella politik
Contra har inga ambitioner att ge en helhetsbild av det som sker i Sverige och världen. Med bara sex nummer per år är det omöjligt. Redaktionen inriktar sig därför istället på att presentera information som kompletterar den bild som förmedlas av media som sprids oftare. Den som bara läser Contra för att få veta vad som händer får inte hela bilden. Men vi vet också att inte en enda av Contras läsare har Contra som enda informationskälla om vad som händer. Vi kan därför kosta på oss att vara lite annorlunda i vårt val av material. Det är själva kärnpunkten i Contras redaktionella politik. Vi tar fram det som inte finns att hämta på annat håll. Vi presenterar det som är väsentligt men svårtillgängligt. Vi vidgar läsarnas vyer.

Vi är samtidigt mycket noga med källkontroll och det hör därför till de mycket sällsynta undantagen att Contra innehåller missvisande uppgifter.Internet

Contras hemsida med adressen http://www.contra.nu har hittills haft inemot 800 000 besökare. Contras hemsida har haft cirka 75 000 unika besökare (från maj 2006 till april 2007) – eller 125 000 sedan ett nytt webbhotell nollställde räkneverket i oktober 2005.

”Veckans Contra” är ett varje vecka utgivet elektroniskt nyhetsbrev med kommentarer från Contra. Utgivningen påbörjades 1998. Vid årsskiftet 2005/2006 var antalet mottagare 1 201 stycken, vilket innebar en ökning på 93 prenumeranter jämfört med förra året.

Contras ”anslagstavla” sköts sedan februari 2001 av företaget Boardhost. Tyvärr är möjligheterna att få statistiska sammanställningar över aktiviteten begränsade. Vi kan bara konstatera att aktiviviteten ökat ytterligare under året, samt att detta nödvändiggjort en uppgradering av anslagstavlan för att ge ökat utrymme för debattörerna.

Bokutgivning
Contra har under året inte gett ut några nya böcker.

Marknadsföring
Viktigaste kanal för att nå ut till nya läsare är Contras hemsida. Direktreklam har skickats till uppskattningsvis 3 000 individuellt utvalda mottagare. Läsarnas förslag på mottagare av provexemplar av Contra är en viktig källa till nya prenumeranter. Därutöver har Contra skickat erbjudanden till ett stort antal tidigare prenumeranter och kunder.Lokal
Contra har lokaler i Södra Stationsområdet på Söder i Stockholm. Där finns redaktionslokaler, arkiv, bibliotek och mötesmöjligheter.

Ekonomi
Beträffande Contras ekonomi hänvisas till en separat sammanställning. På grund av de senaste årens återkommande stora underskott lanserades vid årsskiftet 2006/2007 en kampanj för bildandet av en grupp bidragsgivare under namnet ”Contras vänner”. Resultatet av kampanjen förefaller resultera i kraftigt förbättrat resultat för år 2007.

Stiftelsen Contra bedriver, förutom den egna verksamheten, också verksamhet genom det till 5/7 ägda Contra Förlag KB. Stiftelsen är kommanditdelägare och därmed är det eko-nomiska ansvaret begränsat. Andelarna i Contra Förlag KB var upptagna till 10.000 kronor i Stiftelsen Contras balansräkning.

Stiftelsen gav under 2006 ett underskott på kronor 53.591..
Stiftelsen tillfördes medel genom ett arv 1983. Avkastningen på dessa medel har tidigare påtagligt bidragit till finansieringen av Stiftelsens verksamhet. Den defensiva placeringsinriktning som Contra haft sedan år 2000 har varit framgångsrik under de svaga börsåren 2000-2002. Tyvärr har kapitalets begränsade storlek och brist på aktiv placeringspolitik medfört att avkastningen även under senare års bättre placeringsmöjligheter varit svag.

Revisor
Räkenskaperna granskas av godkände revisorn Per S. Melin.

Stockholm den 27 april 2007
Géza Molnár, styrelsens ordförande
Christer Arkefors
Tommy Hansson
C G Holm