Åke Green, pingstpastor

De avsnitt som särskilt anförts av tingsrätten mot Green har markerats med fet stil.

Det förtjänar särskilt noteras att det avslutande avsnittet, som markerats med kursiv stil, inte alls finns med i domstolens utskrift. Det är där Green klart och tydligt säger att vi inte kan fördöma personerna, bara deras gärningar. Jesus erbjuder nämligen syndaren nåd.

 

“Är homosexualiteten medfödd drift eller är onda makters spel med människor?

Jag är väl medveten om att ämnet är laddat och kontroversiellt, och till och med att det har blivit det inom kristna kretsar. Jag har inte sökt stöd i Guds ord för mina tankar, utan Guds ord har gett mig de tankar som jag skall redovisa då här i dag.

Jag kommer då att ta upp det här ämnet då naturligtvis, om det här med homosexuella om kristna homosexuella. Är det ett tidstecken? Och kan man bli befriad från detta då, va? Det kommer jag och vidröra här i dag, och jag är väl medveten om att jag kommer och överskrida tiden som jag annars brukar då försöker att hålla. Gud har från begynnelsen skapat människor till då man och kvinna, och vi börjar i första moseboken bara och påminner om det, för det är viktigt att vi har Guds ord att stå på. Och första moseboken, det första kapitlet och den 27:nde versen sägs det ju att ‘Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne.

Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: “Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er.” Här säger ju Guds ord, klart och tydligt, att vi skapades till bli far och mor, till man och kvinna och de skulle bli föräldrar. Det säger Herren här klart och tydligt. Och skriften anser ju att varje form av sexuell förbindelse utanför äktenskapets ram, det är ‘lösaktighet’. Det betecknar skriftordet som ‘otukt’. Och det finns klart också uttalat i instiftelseorden till äktenskapet och då ser vi det andra kapitlet här och det 24:e versen där det står:

‘Därför skall en man överge sin fader och moder och hålla sig till sin hustru, och de skall vara ett kött.’

Här talas bara om man och hustru. Det står inte på något sätt, eller man kan aldrig få det eller tyda det till att man kan då och ha vilken partner som helst. Utan här säger Herren klart och tydligt. Den drift då som Gud har lagt ner i människan för att uppliva den djupaste formen utav gemenskap också för att bevara äktenskapet i en sann trohet, det har djävulen använt som sitt starkaste vapen mot Gud, och mot äktenskapet. Han använder det alltså mot Gud, det Gud har skapat för att människan skall uppleva gemenskap och trohet och uppleva lycka och allt detta som det medför, det använder han rakt emot Gud och i Guds ansikte för att då förvrida och förvända.

I djurriket så finns det ju hane och hona, och i växtriket så finns det också han- och honväxter. Varken i djur eller i växtriket förekommer det några abnormiteter, utan varje art håller sig till sin egen art. Så är det. Tills människan, på senare år, har klampat in på det här området genom provrörsbefruktningar och genom kloning och genom att man då byter partner och har partnerskapslagar som har blivit stiftade. Till dess alltså så har det varit så som Gud har sagt att vi skall leva. Genom att legalisera partnerskap mellan män och män och kvinna och kvinna, så kommer det att skapa katastrofer helt enkelt, utan dess like. Vi ser följderna redan av det här, vi ser det genom AIDS som sprider sig. Nu är inte alla AIDS-smittade homosexuella, men det har uppstått på grund utav detta en gång i tiden. Och sedan kan naturligtvis oskyldiga människor bli smittade av denna hemska sjukdom utan att för den skull ha någonting med det som ligger bakom i detta, vad det gäller homosexualitet. Men ändå så kommer det att skapa en stor katastrof, och redan så upplever ju myndigheter och socialamyndigheter det här, det bemästrar man inte, man upplever svårigheten i det. Men inte bara
det, utan teve berättar för lite sedan att det stiger ju antalet smittade män och kvinnor utav olika könssjukdomar, det sprider sig allt mer på grund utav alltså att man inte lever så som Gud hade tänkt att man skulle leva tillsammans med varandra.

Och det beror då på att människan har ju spårat ur klart när det gäller detta med bibliska och när det också gäller det rent mänskliga relationerna så har man alltså spårat ur på något sätt. Och då är det ingen privat sak, eller rättighet att leva på annat sexuellt sätt än vad bibeln föreskriver.

Hebrébrevet säger i det 13:nde kapitlet:
‘Äktenskapet skall alltid hållas i ära och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma.’ Oavsett hur samhället ser på det här så kommer Gud att döma både samhället och de som begår otukten. Kom ihåg det, både samhället eller staden, eller platsen det kommer alltså Gud att döma, över de som kommer att begå denna otukt. Om vi då går till första mosebokens 19:nde kapitel vilket jag förstår att alla era tankar också kretsar ikring i dag, med tanke på ämnet. Så möter vi det här då i den femte versen, bland annat läser vi så här, ja, fjärde versen kan vi säga: ‘Men innan de hade lagt sig omringades huset av männen i staden, Sodoms män, både unga och gamla, allt folket så många det var. Dessa kallade på Lot och sa till honom ‘var är de män som har kommit till dina, för de ut till oss så att vi får känna dem’.

Här läser vi för första gången om homosexuella män. Alla Sodoms män talade öppet och visade öppet sitt avvikande sexuella läggning, både gamla och unga, läste vi här. Både gamla och unga, alla. Och så säger den, ‘så att vi får känna dem’ och det betyder alltså sexuell förbindelse. Samma uttryck som bibeln använder då en man går inte till en kvinna. Så är det precis samma uttryck här, som det sägs om dessa män som hade lust till varandra.

Och profeten Jesaja säger så här:
“Liksom Sodoms folk bedriver de sina synder uppenbart och döljer dem inte”.

Det gjorde man inte i Sodom, utan uppenbart, visade man framför huset så ropade man på Lot, den rättfärdige, och skonade inte honom på något sätt, utan säger ‘för ut dem här så vi får känna dem, vi har lust till de helt enkelt’. Mitt på gatan står man där alltså, man döljer inte sin synd. Helt öppet, ogenerat, talar man om sina sexuella behov och det säger något om tillståndet i Sodom.

Gud säger till Abraham, i det 18:nde kapitlets tjugonde vers: ‘Ropet från Sodom och Gomorra är stort och är stor och deras synd är mycket svår’, säger alltså Herren. ‘Mycket svår’. Ropet från Sodom och Gomorra det är stort och synden är svår. Så ser Gud på denna avvikande sexuella relation, ‘det är mycket svår’, säger Gud. Det är mycket svårt det här, när människor alltså ger sig hän på det sättet. Öppet och ogenerat så upplever vi att män kysser varandra och kvinnor kysser varandra, inför tevekameror, det kan man göra. De gör det också när det gäller inför filmkameror, men inte bara det man gör det öppet på våra gator och på offentliga platser så gör man så i dag i vårt land. Vad säger Gud, han säger att ‘det är mycket svårt’. ‘Det är mycket svårt’, när det gäller vårt land också precis som det var för Sodom och de här städerna.

Paulus säger i Filipperbrevet 3 och 19 att ‘de skryter med sina sexuella bedrifter’. ‘ De skryter med sina sexuella bedrifter’, och är det inte det som vi upplever precis i dag att människor gör?

Människor vill i dag protestera mot Guds skapelseordning. Och att Gud skapat män och kvinnor som skall föra människosläktet vidare, det är ogillas. Av Sveriges rikes lag så ogillas det, likaväl som utav homorörelserna, man ogillar skapelseordningen. De protesterar emot Gud och mot skapelseordningen och så tillåter man då att man får ha partnerskap, män med män och kvinnor med kvinnor. Hur kan det bli på det här sättet? Jo, det är som Paulus säger i romarbrevet, som jag återkommer till om en stund, i det första kapitlet där så säger han i vers 22: ‘de blev dårar’.

Tänk att de som styr vårt land är dårar, som sitter i riksdagshuset. Tänk att de är det hela bunten av regeringen som har gått med på det här vansinniga och släppa fram denna flod av synd i vårt land, det är dårskap, säger Guds ord. Jag tror alltså att Herren säger om
denna synd i Sverige att det är ‘mycket mycket svårt’.
Och varför har du detta levnadssätt tillkommit? Ja då gåt vi till romarbrevets första kapitel naturligtvis och tar med de versarna där Paulus här behandlar det här ämnet ingående. Det fanns anledning till det därför att romarriket genomsyrades utav de här tankarna på homosexualitet. Det var någonting som frodades så oerhört och han måste alltså ta itu med det så att inte det här också blev ett mönster också i Guds församling. Romarbrevet 1 och 21:

‘De har haft kunskap om Gud, men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa, men blev till dårar. De bytte ut den oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför lät
Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen; de dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, som är välsignad i evighet, amen. Därför utelämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt så att de gjorde det som inte får göras.

Man bytte det högsta, man bytte Herren mot det lägsta som finns. Det byter man alltså, säger Paulus här, det är bara en dåre som handlar så, säger han, eftersom han gör på det här sättet. Man förkastar Gud som är välsignelsen, Gud som är den suveräne, Gud som är Mästaren i allting, man förkastar honom. Och Guds ord är ju lag och det är ju vårt rättesnöre, men det är till ingen nytta att i princip godta Guds lag och säga ‘ja det här är Guds ord och det är Guds lag’ och man i praktiken bryter det. Vad spelar det för roll, om jag erkänner Guds ord, men jag bryter det i praktiken genom att jag handlar tvärsemot och lever
tvärsemot vad ordet säger? För Guds ord kräver ju lydnad av oss, vi måste ju lyda Guds ord, om vi skall kunna ha Guds välsignelse och ha Guds välbehag över våra liv, om vi skall kalla oss för Guds barn. Här i den 28.nde versen: ‘eftersom de föraktade kunskapen om Gud, lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt, så de gjorde det det de inte får göras’. Människan är ju rustad med en fri vilja och kan antingen motstå eller underkasta sig den gamla naturens böjelser. Vi har ju makt till att göra det.

Och människans moraliska natur visar sig att en regel för gott och ont finns skrivet i våra hjärtan. Samvetets röst som vi har inom oss, på så sätt är människans tankar vår egen domare, som försvarar eller anklagar oss. Om vi med munnen säger att ‘det här är inget är fel, jag gör det här’, så säger hjärtat något annat. Det kvittar om du försvarar en synd som du lever i eller, eller försvarar någon annans synd, så ditt hjärta säger något annat. För hjärtat är domaren över dina tankar. Man kan med munnen pladdra allt möjligt, men hjärtat det dömer oss, det säger bibelordet här. Och i det andra kapitlet i den fjortonde versen tar Paulus upp det här:
‘Hedningarna har inte lagen, men om de av naturen fullgör lagens krav, då är de sin egen lag fast de saknar lagen. Därmed visar de att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan; om det vittnar också deras samvete och deras tankar när tankarna anklagar varandra och försvarar sig.’

Det finns alltså ett samvete. När vi vänder Gud ryggen
och vägrar att ta emot kunskapen i från Gud så tar han bort sin ande från samvetet och samvetet blir mer okänsligt och det blir töjbart. Då finns det inte längre några hämningar för en människa. Gud styr inte längre dessa människor därför att de går allt längre i ogudaktighet. Vers 24, så står det att:
‘Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem åt orenhet, så att de förnedrade sina kroppar med varandra.’

Homosexualiteten börjar alltså med hjärtats begär. Det är så det blir. Sinnets synder, fantasierna där inne som man sysslar med, eller sexdrömmar man kan bära på och här har ju porrindustrin, här har teve och filmbranschen och tidningsbranschen, här har man väckt dessa enorma begär och krafter till liv. Det har man gjort, genom det här som öppet visar inför hela svenska folket så kan man visa vad som helst i vår teve. Man kan göra det precis ogenerat utan tanke på att det finns människor som inte tål att se det här, därför att de i genom detta kan begå våldshandlingar, kan ge sig på andra människor och så vidare. Man vet att det här är farligt men man hindrar det ändå inte. Öppet visar man det, demonstrationstågen som går igenom Stockholms gator då de homosexuella där har sina slagord, det slår man upp och det visar man. Jag bad Öladsbladet skriva en artikel om det här, och jag ställde mig till förfogande, inte en enda hörde av sig. Jag tog kontakt med Barometern och jag det att jag står till förfogande, jag skall predika över det här ämnet ni är välkomna, inte ett svar, ingenting. Jag ringde till teve och sa ‘vill ni vara med på söndagsförmiddag, då skall
jag predika över det brännheta ämnet?’. ‘Ja, vi har nog tid, vi har tid på oss sa han’, jag ringde i måndags men de har inte hört av sig. Alltså, man låter det här gå helt enkelt, man vill inte ta i tu med det. Men Ingegerd säger här att man planerar här i Borgholm någonting med såna här gaydagar nu, två dagar framöver. Det planerar man och det kommer alltså att få utrymme, men inte när vi går emot det på något sätt. Alltså är det på det här sättet; man tål inte en motdemonstration emot det här, utan man vill vara med i det stora löpet på något sätt.

Romarbrevet 1 och 26,
‘Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra,’

Hjärtats begär övergick alltså i skamliga lustar. ‘Upptända’, det betyder alltså att tända på. Att tända på. Alltså det är det som människor gör, man tänder på en drift där inne. När man har sina sexuella fantasier, eller drömmar, eller när man ser såna här saker i tidningar och på filmer och allt detta, då betyder det att man tänder på någonting inom sig själv, helt enkelt. En eld, en sån brand tänder människan i sig själv helt enkelt då, genom sitt gudsförakt. Och när de skamliga lustarna tar form i personligheten, så blir det en okontrollerad makt likt en brand, som man inte kan släcka. Och Gud släcker inte den branden, säger Paulus. Gud släcker inte den elden som man tänder på i sitt eget liv, utan Gud låter den brinna. Och då (så säger han) så här i vers 27 b, där han säger ‘därmed drog de själva på sig det rätta straffet, för sin villfarelse’. Alltså när människor inte vill, utan okontrollerat, ohämmat hänger sig åt detta, då låter Gud det brinna. Men det kommer då en domsdag, och en domsakt över de som låter den här elden brinna på det sättet. Paulus betonar här att både kvinnor och män stod på samma nivå och de praktiserade homosexualitet, den ene var inte bättre än den andre. Så var det i romarriket.

I tredje moseboken, i det artonde kapitlet har jag med några versar där för att understryka Guds syn på det här… vers 22: ‘Du skall inte ligga hos en man som man ligger hos en kvinna, det är en styggelse. Du skall inte beblanda dig med något djur, så att du genom detta blir du oren. Och ingen kvinna skall ha att skaffa med något djur så att hon beblandar sig med det. Det är en vederstygglighet’, säger Guds ord här.

Och vi skulle kunna läsa ända fram till den trettionde versen.. vi börjar i vers 27: ‘Ty alla dessa styggelser har landets inbyggare som har varit där före er, bedrivit så att landet har blivit orenat. Gör inte sådant för att landet inte må spy ut er. Om ni så orenar er, liksom det spytt ut det folk som har bott där före er. Ty var och en som gör någon av alla dessa styggelser skall utrotas ur sitt folk, ja var och en som gör sådant. Iakttag därför vad jag har befallt er att iakttag, alltså att ni inte gör efter någon av de avskyvärda stadgar som har följt före er, så orenar er genom den. Jag är Herren er Gud’.

Bibeln tar upp här och undervisar om dessa abnormiteter. Och sexuella abnormiteter är en djup cancersvulst på hela samhällskroppen. Herren vet att sexuellt förvridna människor kommer till och med att våldta djuren. Inte heller djuren går fria för människans sexuella behov och brand som är tänt i en människa utan till och med det kan man ägna sig åt. Och det har jag hört människor berätta för mig själv, då jag satt och lyssnade till då jag var jourhavande medmänniska, genom Röda korset under många år. Så var det inte en tillfällighet att människor berättade om sina djuriska förbindelser man har haft och som gett en tillfredsställelse. Så det är klart att Gud han inte skriver en sagobok för att människor skall tänka på det här, utan han skriver med tanke på att så här kommer människor att handla, då man överger Gud. På grund av dessa synder kommer landet att utspy sina invånare. Det politiska svaret i vårt land på detta är ju vad Paulus säger. De vet vad Gud har bestämt, att alla som lever så förtjänar döden, ändå är det just så de lever, ja än värre. De tycker att det är bra, när andra gör det. Så upplever vi inte det politiska svaret i vårt land, de ger sitt bifall, och de tycker att det är bra, de kan hålla på med det här, det gör ingenting. Men vårt land står inför en katastrof av stora mått, vårt land står inför det, det kan ni vara förvissade om. Gud sa ‘landet skall utspy sina inbyggare’. De fick inte vara kvar om de fortsatte som de människorna levde som var före Israels barn. När Israels barn skulle inta landet, om de började med sådana förbindelser, som var emot Guds ord, då säger han; ‘då skall landet en gång till utspy sina inbyggare’. Jag tror det kan ske i Sverige. Jag tror att det kan ske i vårt land, därför att man har antagit sådana lagar. Man har ingen som helst betänkligheter för vad Gud har sagt. Vårt land står inför en katastrof. Vad är det som säger att vi inte kan få en jordbävning som gör att hundratusentals människor kan dö i ett ögonblick? Vad är det som säger att vi inte kan få Mosulregn som fördränker tusentals människor i vårt land? Vad är det som säger att inte andra katastrofer kan nå fram till Skandinavien? Vi är så trygga och vi sitter där så ombonat och (tänker att) ‘det kan inte hända oss, men nere i Europa där händer det, och i andra världsdelar och Kina där händer det’. Gud kan vända på det, så att inbyggarna i vårt land kan få uppleva precis det här, de kan utspys ur landet på grund utav då alltså att man har lämnat Gud.

Det är oerhört. Tänk att 300 personer, eller knappt tre hundra av våra folkvalda har fört vårt land in i ett katastrofområde, när man har antagit de här lagarna och mjukat upp det här och låter människor få leva som de vill. Där det i dag inte kan överblicka konsekvenserna av för vad man har fattat för beslut, det kan man inte överblicka. Det är bara historien kommer att berätta om detta. Vi har fått lära oss ord som incest, pedofiler och övergrepp på barn. Ord som gör insyn för, som tillhör abnormiteterna. Då vill jag gå till första korintierbrevet 6: e kapitlet där och ta med någonting som Paulus också tar upp när det gällde då korintierförsamlingen och deras sätt att leva. Han säger där i vers nio:
‘Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er. Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män, inga som är tjuvaktiga eller själviska, inga drinkare, ovettiga och utsugare — ingen sådan får ärva Guds rike.’ Nu skall jag läsa grundtexten, den säger så här:
‘Eller inte vet ni att orättfärdiga, rike Guds inte skall ärva. Inte bedra er, varken otuktiga människor eller avgudadyrkare, eller äktenskapsbrytare eller vällustmäniskor eller gosseskändare, Guds rike inte skall ärva.’

‘Gosseskändare’. Redan då bibelns skrev visste Herren vad som skulle ske. Vi har upplevt det här och upplever det. Och vi förfasar oss över det. Och Paulus talar i första korintierbrevet 1 och 10 om ‘perversa människor’. Och ‘pervers’ är översatt ifrån grundtexten som säger: ‘En som ligger med pojkar’. En som ligger med pojkar. Det är perversa människor, som då bibeln talar om. Nu vill jag understryka att alla homosexuella är inte pedofiler, och alla homosexuella är inte perversa, men man öppnar ändå porten till förbjudna områden och låter synden få fäste i tankelivet. Och den som är pedofil i dag började inte som sådan, utan började helt enkelt med att byta sitt umgänge. Det var så det började.

Och att vara att vara trogen i ett homoseförhållande är inte på något sätt ett bättre förhållande än där man byter partner varenda dag. Det är inget bättre förhållande. Utan det är lika föraktligt i Guds ögon, från Guds sida är det att förkasta, och från Guds sida så är det lika mycket synd om man byter partner eller om man lever i ett homosexförhållande. Det spelar alltså ingen roll inför Guds ord.

Är då homosexualitet en medfödd drift i människans personlighet? Vad säger Jesus i Matteus det 15: nde kapitlet och den 18: nde versen. En vers som vi läser ibland, naturligtvis, och citerar:
‘Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, mened, förtal. Det är detta som gör människan oren.’ Jesus pekar med all tydlighet på hjärtat, sinnelaget, och tankelivets osynliga värld. Där riktar Jesus sina tankar och udden vid det här tillfället. Jesus menar att otuktssynderna de börjar i tankelivet. När jag har suttit och lyssnat till människor under nattetid, när jag var jourhavande medmänniska, det jag har mött, och det är många, har alla utan undantag börjat syssla med homosexualitet i sina tankar. Ofta hände det i tonåren. Men det hände också att man levde i ett olyckligt äktenskap, kvinnor fick inte uppleva att mannen gav det kvinnor behövde få, därför sökte man sig till andra kvinnor, och män likaså. Alltså var det så här att man började med dessa otuktssynder i tankelivet. Och därifrån så spred det sig vidare. Men alla säger utan undantag, första gången de prövade detta så fanns det en spärr! Det sa allihop. Det har allihop sagt, de fanns en spärr. Men när man bara hade gjort den första gången, då var det brutet alltså.

Då ser vi att människan ändå, trots sina otuktssynder och allt detta, det är som att Gud ändå ger de ett skydd, en chans en gång till; ‘tänk er för nu.’ Och så tänkte man sig för kanske, men man gick över spärren. Och sedan som de har sagt det så gick det lättare för varje gång. Då
förstår vi alltså vad då Jesus säger med just då tankelivets synder. Både män och kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga, säger Paulus i romarbrevets första kapitel. Det måste vara ett val man gör helt enkelt. De bytte ut, då byter man ju bort något helt enkelt. När man byter ut någonting, det är ju ett fritt val. Det var ingen som hade tvingat de till det, absolut inte. Utan byte innebär att man frivilligt lämnar något ifrån sig och frivilligt tar emot någonting annat. Frivilligt lämnar jag renheten och tar emot orenheten. ‘Medvetet bytte de’, säger Paulus.

Homosexualitet, det är någonting sjukt. Det är alltså en frisk och ren tanke som har blivit utbytt mot en besmittad tanke. Det är ett friskt hjärta som blivit utbytt mot ett sjukt hjärta. Det är så man har gjort. Det är en frisk kropp som har blivit ödelagd på grund utav ett ‘byte’, säger Paulus.

Och då säger Paulus i första korintierbrevet 6 och 18:
‘Håll er borta från otukten’.

Otukten vanärar kroppen, den skall inte diskuteras inte bekämpas, utan den skall man fly ifrån. Lik då Josef, han flydde. Vad sa Herren till Lot? Jo, han säger: ‘Fly för sitt livs skull’. ‘Fly’, säger Herren alltså. Är homosexualitet något man väljer? Svar: Ja. Man väljer det, man är inte född till det. Man väljer det här helt enkelt, man byter ut det. Det är absolut på det sättet. För annars skulle det ha varit ett svek mot människor. Utan det är så att man har frivilligt gått in i detta. Kan man då leva i homosexualitet och vara en kristen? Ja, Efesierbrevet 5:e kapitel tar vi med några versar, och så kan vi understryka några sanningar där… och då står det i vers tre så här:
“Otukt och annan orenhet eller själviskhet får det inte ens vara tal om bland er, det anstår inte de heliga.”

Och sen går vi till vers fem: ‘Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudadyrkare. Låt ingen lura er med tomma ord, det är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor. Ha därför ingenting med dem att göra.’ ‘Låt ingen bedra er’, tror du att du kan vara en kristen och vara en homosexuell, då bedrar du dig själv. Du bedrar dig, du lurar dig. Sen om andra säger att det inte är så farligt, utan att Gud är kärleksfull och allt det här. Han är kärleksfull men han är helig och han har sagt att han hatar det här. Och då kan man alltså inte vara en kristen. Den som lever så är inte ett Guds barn och kan inte vara det, och det måste vi säga så (att) folk hör det; ‘lura er inte, kära människor! Det är bedrägeri på högsta nivå, om ni tror att ni kan lura er, för djävulen säger, ‘du kan vara en kristen och du kan vara god som en kristen och du kan leva så här ändå, du kan vara trogen i partnerskap’, det säger själafinenden, men Guds ord säger någonting annat; villfarelse som innebär straff, läste vi från romarbrevet.

Upp.22:14-15  ”Saliga de som tvättar sina kläder rena.De skall få tillgång till livets träd och få gå in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna och horkarlarna.

Kan det sägas tydligare… Är det så här man sysslar och lever i en sån värld så lever man på en lögn och då kommer man inte in i Guds rike. Man kommer inte in. Man kan vara en kristen bekännande homosexuell,leva så, men man kommer inte in i himlen på det. Det vill jag understryka att så här lär Guds ord.

Kan man vara en kristen homosexuell man eller kvinna? Nej det kan man inte. Då bedrar man sig själv säger Guds ord. Och då får dssa stå där med skammen en dag.

Är denna livsstil av otukt ett tidstecken? Luk.17:28 Ja, Jesus tar upp det i Lukas bl.a. i 17 kapitlet och talar där om hur det ska vara i Noas dagar och hur det ska vara i Lots dagar. Hur man levde då. Man åt och drack. Köpte och sålde.Planterade och byggde.Men en dag då Lot lämnade Sodom så regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. Likadant blir det den dag då Människosonen uppenbaras.
Vad var det som gjorde att de här städerna gick under, förlorade sin värdighet, försvann från jordens yta?

Det var därför att man levde i homosexualitet. Likadant blir det den dag då Människosonen uppenbaras, alltså är detta ett tidstecken som vi står inför. Som människor levde i Lots tid så ska man leva innan Jesus kommer igen. Det är en sak som vi inte kan motsäga på något sätt.
Jesus säger att Sodoms levnadsstil ska bli verksam över hela jorden innan Jesus tillkommelse. Den som företräder denna livsstil idag går emot Guds skapelseordning. I Matt 18 måste jag ta med vers 6 där Jesus behandlar barn och säger:
“Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup.”

Förföra är här översatt från ordet skandala. Då vet alla vad det är, det är skandal. Det är skandal att förföra någon av dessa små och nu tänker jag inrikta mig lite på barnens situation i partnerskapsförhållandet.

En skandal att beröva ett barn sin mamma och sin pappa.Det är skandal säger Jesus.Det är en skandal att låta oskyldiga barn bli utsatta för denna tortyr. Man våldför sig på ett barn genom att flytta det från föräldrar från mamma och pappa,antingen till två män eller till två kvinnor.Då kan man säga att två män kan fostra barn lika bra och två kvinnor kan fostra barn lika bra. Ja det tror jag att de kan fostra så, men ändå är det emot naturen och det är en skandal när man gör på ett sånt sätt, säger Jesus. Där någon förför en av dessa små och de måste växa upp i ett sådant förhållande.

Sodom som varnande exempel nämns över 30 gånger i Bibeln. Dessa otuktssynder sitter så djupt att inte äns vedermödans straffdomar kan få människor att överge otuktssynden. Upp.9:20 ”De andra människorna de som inte dödades av dessa plågor, omvände sig ändå inte från sina händers verk eller från att tillbe demoner och avgudabilder av guld, silver, brons, sten och trä som varken kan se eller höra eller gå.

Och de omvände sig inte från sitt mördande eller sin trolldom eller sin otukt eller sina stölder. Straffdomarna kan inte övertyga människor att överge sinaotuktssynder. Är inte det här en besättelse av onda  andemakter? Det är så djupt rotat i människan att när straffdomarna kommer och går över vår värld så kommer inte de otuktiga att ändra sig utan man kommer att fotsätta att leva som en otuktig människa.Det måste ju vara onda andemakter som man då är gripen av. Ett gott äktenskapligt samliv förhindrar otuktssynder 1Kor.7:2-5 ”Men med tanke på all den otukt som finns skall mannen leva med sin hustru och kvinnan med sin man. Mannen skall ge hustrun vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man.

Hustrun bestämmer inte själv över sin kropp, det gör mannen. Likaså bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Håll er inte ifrån varandra annat än för en tid, om ni inte har enats om det för att ostört kunna ägna sig åt bön och sedan vara tillsammans igen. Annars kan Satan fresta er, eftersom ni inte förmår leva återhållsamt.”
Ett gott äktenskapligt samliv där mannen ger kvinnan vad kvinnan behöver och där kvinnan ger vad mannen behöver, det förebygger otuktssynderna,säger Paulus. Förebygga säger Paulus annars kan Satan fresta er. Då kan dessa tankar komma in i vårt tankeliv och på så sätt kan vi uppleva en frestelse som man kan falla för.

Kan homosexuella befrias eller måste de plågas av denna drift inom sig? 1Kor.6:9-11 ”Låt inte bedra er. Ingen som lever i otukt eller avguderi eller hor eller homosexualitet… ingen sådan får ärva Guds rike.

Så har somliga av er levt, men ni har låtit tvätta er rena,ni har helgats och gjorts  rättfärdiga genom Herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande.”
Guds ord erbjuder en kraft att leva ett rent liv.Det här bibelordet talar om vad de förut levde i. I otukt och äktenskapsbrott, men ni har låtit två er rena. Halleluja…

Och Paulus säger i Titus att vi levde som slavar under alla möjliga inpulser men vi mötte vår Guds och Frälsares barmhärtighet. Då frälste Han oss.Tack och lov. Ifrån otuktssynderna ifrån homosexualiteten. Det frälste Han oss ifrån. Jesus säger med tanke på Sodom och Gomorra: Om dessa hade hört samma budskap som Kapernaum så skulle de ha gjort bättring. Jesus säger alltså att man måste göra bättring.

Jesu syn på homosexualitet är att göra bättring. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita därför stå de inför Guds tron. Det finns ett reningsmedel. Ingen behöver kämpa med otukten. Ingen behöver säga, jag har en sån kamp på det här området. Alla kan bli lösta och befriade. Man kan få det om man vill ha det.

Kan homosexuella befrias från denna djävulska makt?
Ja det kan de.För kunde man bli ren i Korint från dessa abnormiteter som de levde i så kan var och en också få uppleva det. Jag tackar Gud för att Paulus har skrivit så klart och tydligt, som han har gjort i Romarbrevet och Korintebreven om de sexuella frågorna.

Om dessa inte hade haft det att kämpa med så hade vi aldrig fått veta detta. Utan trott att vi hade upplevt detta på senare tid, men det har funnits genom hela historien och Gud vill frälsa varje generation ifrån dessa synder.

Vi ska inte säga: Vi får acceptera detta. Vi kan inte välsigna partnerskap. Vi kan inte förena oss med det. Vi kan inte lägga våra händer på de människorna och säga: Vi välsignar er. Det kan vi inte göra då drar vi Guds misshag över våra liv, därför är det så viktigt.
Bibelns svar på frågan:Är homosexualitet en medfödd drift? Det är det inte.

Bibelns svar på frågan: Är det onda makters spel med människor? Ja det är det och det ska vi förstå att det är på det sättet.
Amen.

Vi sjöng ”Det enda jag vet det är att nåden räcker att Kristi blod min synd min skuld nu täcker.”

Vi får aldrig tänka att vissa människor på grund av sitt syndiga liv skulle hamna utanför nåden. Paulus säger om sig själv att han var den främste av alla syndare men att han mötte ett överflöd av nåd och barmhärtighet.Han säger också i 1Kor.6:9-11 då han räknar upp otukt med andra synder att alla de uppräknade synderna kan man bli frälst ifrån inklusive otukt.

Vad dessa människor som lever under otuktens slaveri behöver är en överflödande nåd.Den finns… den gäller också dessa. Därför ska vi uppmuntra dessa som lever på detta sätt att se på nåden i Jesus Kristus.

Vi kan inte fördömma personerna…..det gjorde aldrig Jesus heller. Han visade alla han mötte djup respekt för den person de var…exempelvis synderskan enligt Johannes 8 eller kvinnan vid brunnen i Sykar enligt Johannes 4. Jesus förnedrade aldrig någon….Han erbjöd dem nåd.
Vi får aldrig förnedra någon som lever i synd. Synden kan vi inte ha fördrag med…..men människan.Vi tror väl än att det är som Paulus säger i Titusbrevet…lyssna:”Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor, den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla värdsliga begärelser och till att leva gudfruktigt i den tidsålder som nu är.”

Det är genom att visa alla människor nåd och barmhärtighet som vi kan vinna dem för Kristus. Vi vinner aldrig någon genom att visa kalla handen. Vill någon ha samtal eller förbön är ni välkomna att höra av er. Jag tror inte att det är lämpligt idag att vi bjuder fram någon i detta möte …det kan missuppfattas.

Nu innesluter vi varandra i bön.