Den amerikanska historien utsätts nu för angrepp. Statyer välts, inte bara av generaler på sydstatssidan utan också av slaverimotståndare som John Brown, poeten John Greenleaf Whittier och överbefälhavaren för nordstatsarmén Ulysses S. Grant [USAs artonde president] och en rad andra. Det talas nu om att ta bort statyer av George Washington [USAs första president] och Thomas Jefferson [USAs tredje president]. Vi får veta att Amerika föddes under den synd som utgörs av slaveriet.

Slaveriet var förvisso en stor synd. Men det var knappast en amerikansk skapelse. Det fanns i antikens Grekland och Rom, i Afrika, i Mellanöstern och i Europa. 1776, när självständighetsförklaringen skrevs, var slaveri lagligt i hela världen. Många av grundlagsfäderna ansåg att det var en ond företeelse och försökte avskaffa det i samband med grundlagsförsamlingen1787.

Människor och nationer är inte perfekta. Om de ska fördömas  på grund av sina imperfektioner blir det inte mycket kvar. Människan är inte fulländad. I Bibeln kan man läsa sig till att alla människor är syndare. Vi hyllar människor för deras prestationer, och detta trots deras fel och brister. Om vi satte upp sådana krav skulle det inte finnas några statyer alls utom av Jesus, som en religiös ledare en gång sa. Men till och med statyer av Jesus vill en del aktivister ta bort eftersom han ibland framställs som blond och blåögd.

De som är så måna om att förstöra vår historia verkar inte inse att historien är lika komplicerad som de män och kvinnor som skapar den. Trots sina brister förde grundlagsfäderna fram USA i världstäten när det gällde frihet på 1800-talet. Se på religionsfrihet. I Europa förföljdes katoliker i protestantiska länder och protestanter i katolska länder. Judar hade begränsade rättigheter nästan överallt. Men i Amerika skildes kyrkan från staten och alla hade religionsfrihet. Som George Washington skrev till den judiska församlingen i Newport, Rhode Island, i Amerika ger vi inte plats för något bigotteri. Vad som är intressant med grundlagsfäderna är att många av dem ville avskaffa slaveriet redan när nationen skapades. I det ursprungliga utkastet till Självständighetsförklaringen var en av de anklagelser som Thomas Jefferson riktade mot kung George III och hans företrädare att de inte lät de amerikanska kolonierna förbjuda slavimporten.

När Jefferson första gången som 25-åring valdes till ledamot i Virginias lagstiftande församling var hans första åtgärd att påbörja avskaffandet av slaveriet. Även om han misslyckades tog han ett steg i samma riktning genom att i självständighetsförklaringen skriva in att alla människor skapats lika till värde. I sitt utkast till grundlag för Virginia skrev han att alla slavar skulle bli fria år 1800 och att alla som föddes 1801 eller senare skulle födas fria. Detta förslag antogs dock inte.

Jefferson återupptog sitt angrepp på kung George III i sitt utkast till självständighetsförklaring: ”Han har fört krig mot den mänskliga naturen, genom att bryta mot den heligaste av rättigheter till liv och frihet för människor som aldrig stört honom, fängsla dem i slaveri på en annan kontinent och förorsakat eländiga dödsfall under transporten hit.” Denna formulering ströks efter krav från Georgia och South Carolina.

I sina memoarer förklarade Jefferson: ”Inget är mer säkert i livets bok än att dessa människor ska vara fria. År 1784 gjordes ett misslyckat försök att förbjuda slaveriet i de nordvästra territorierna – ett steg i riktning mot det slutliga förbudet för slaveriet. Jefferson var en av de främsta anhängarna av detta förbud. Och 1787 förbjöds slaveriet i de nordvästra territorierna[De nordvästra territorierna blev med tiden delstaterna Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin och en del av Minnesota. De styrdes vid den här tiden av unionsregeringen]  – ett steg i riktning mot det slutliga avskaffandet av slaveriet och en klar indikation om vad grundlagsfäderna tyckte om slaveriet.

I ”Anteckningar om Virginia” skrev Jefferson: ”Hela förhållandet mellan herre och slav är en evig stormig kamp, en despotism utan nytta å ena sidan och en förnedrande underkastelse å den andra. Våra barn ser det och lär sig att härma det, eftersom människan är ett härmande djur”.

Även om många kritiserade grundlagsfäderna för att de inte avskaffade slavhandeln omedelbart förstod andra att de hade satt igång en rörelse mot slaveriet som skulle bära frukt i framtiden. James Wilson från Pennsylvania förklarade till exempel: ”Jag beklagar att vi inte kunde komma längre, men jag ser att den ger oss den tilltalande utsikten att de mänskliga rättigheterna kommer att erkännas i hela Unionen. Om det så inte funnits något annat av värde i grundlagen än detta så skulle det göra hela grundlagen till en skön skapelse. Vänta några år och Kongressen kan utrota slaveriet i hela vårt område”.

Oliver Ellsworth från Connecticut sa: ”Slaveriet kommer med tiden att försvinna från vårt land. I Connecticut har vi redan förberett dess avskaffande. Och avskaffandet är redan genomfört i Massachusetts.”

James Madison [USAs fjärde president] påpekade: ”Sydstaterna skulle inte ha anslutit sig till Unionen utan tillfälligt medgivande av slavhandeln och om de skulle ha uteslutits från Unionen skulle konsekvenserna ha varit lika negativa för dem som för oss… Lika stor som ondskan är skulle de negativa konsekvenserna för Unionen ha blivit. Om de staterna hade åtskilts från de andra för att fortsätta med slavhandeln skulle de ha kunnat skaffa sig stöd från främmande makter.”

Alexander Hamilton [USAs förste finansminister] anslöt sig den 13 mars 1786 till en petition som sändes till den lagstiftande församlingen i New York som krävde ett avskaffande av slavhandeln, ”en handel som är så frånstötande för mänskligheten och så i strid mot frihet och rättvisa som utmärker ett upplyst folk”. Gouverneur Morris från Pennsylvania menade att om South Carolina och Georgia vägrade att godkänna grundlagen utan ett fullständigt skydd för slavhandelns intressen, så skulle de andra staterna bilda en union utan dem. Han sa om slaveriet att det var en skändlig företeelse. Det är en himmelens förbannelse för de stater där det förekommer.

De som fördömer grundlagsfäderna idag glömmer att före slutet av 1700-talet fanns det nästan inget motstånd alls mot slaveriet. Men i de amerikanska kolonierna fanns det livaktiga sällskap som motarbetade slaveriet och i Philadelphia 1787 ville de mest framträdande grundlagsfäderna helt avskaffa slaveriet. De drog emellertid slutsatsen att skapandet av Unionen var viktigare och att slaveriets avskaffande fick vänta till ett senare  tillfälle.

När grundlagen skrevs fanns inget exempel någonstans i världen på ett fritt samhälle med begränsad makt för regeringen, religionsfrihet och yttrandefrihet. Det fanns inte 1787 någonstans i världen ett land som åtog sig att förse sitt folk med frihet, och det hade inte heller funnits det tidigare. Grundlagsfäderna hade satt igång med att skapa något som aldrig skapats tidigare. Att de lyckades är en anmärkningsvärd prestation.

Eftersom människan inte är perfekt blev inte heller grundlagen perfekt, särskilt då när det gäller slaveriet. Men grundlagsfäderna visste att det skulle krävas förändringar. De införde en metod för att skapa tillägg till grundlagen och inrättade en Högsta domstol som skulle övervaka Kongressens beslut. Det är dessa regler som har möjliggjort slaveriets avskaffande och senare också segregationens avskaffande. Det har gett oss lika rättigheter för män och kvinnor, och det oavsett deras sexuella läggning. Visst behöver även vårt nuvarande samhälle förändringar och reformer. Men vi har resurserna att genomföra dem.

När vår nation skapades var det den friaste nationen i sin tid. Men vår historieundervisning har försämrats så till den grad att många i Amerika inte förstår att detta är sant. Professor Samuel Huntington pekar på grundlagens historiska betydelse: ”Den var något nytt i mänsklighetens historia. Dessförinnan hade de flesta regeringar skapats av tyranner och  påtvingats människorna med våld. Aldrig tidigare hade ett folk under fred och lugn låtit sina representanter mötas för att lugnt överväga grunderna för det egna styresskicket”.

Amerikas historia är komplicerad, men de som nu försöker nedvärdera den verkar veta föga om det unika i den amerikanska historien. Den har överlevt i mer än 200 år och är därmed det äldsta överlevande styresskicket. Det har gjort det möjligt för amerikanerna att leva i frihet och har lockat hit män och kvinnor av alla raser och religioner och etniska grupper som sökt sig till friheten. Det är något alldeles exceptionellt som skapats av grundlagsfäderna. Det är synd att så många amerikaner inte känner sin historia tillräckligt för att uppskatta dess unika drag.