Det har blivit allt vanligare att låta vreden gå ut över ”äldre vita män”. Helt oförtjänt menar Dan Ahlmark som pekar på de äldres kunskaper och erfarenheter; de vita som skapare av merparten av vår teknologi och civilisation och männen som bärare av viktiga egenskaper för utveckling i samhället.

Begreppet ”Äldre vita män” används alltmer för att beteckna en grupp människor, som sägs leda och försvara ett felaktigt uppbyggt samhälle och vara ansvariga för en påstått skamlig västerländsk historia. De personifierar därför de flesta fel, som kulturmarxister kritiserar samhället för. Låt oss därför titta närmare på begreppet och dess komponenter, samt varför det blivit särskilt aktuellt i dagens Sverige.

Förklaringen till att så många aktiva på internet i motståndet mot kulturmarxism, invandring och ett federalt Europa är äldre svenskar och oftast män är naturligt och inte alls smickrande för dagens samhälle. Genom åsiktskorridoren och politisk förföljelse av oliktänkande är priset för att opponera för högt för yngre människor som är intresserade av en karriär eller av bättre ekonomi. Det är det skamliga skälet till att pensionärer nu spelar en så viktig roll i opinionsbildningen mot till exempel invandring och den nya världsordningen. Och det är också en bild av hur Sverige urartat politiskt under 2000-talet genom åsiktskorridoren och politisk intolerans. När Sveriges utveckling nu successivt blir mer negativ och etablissemangets åsikter alltmer vederläggs och visar sig skadliga för landet, kommer även yngre att offentligt opponera sig, eftersom priset att säga vad man tycker troligen så småningom blir allt lägre.

Äldre
Högre ålder medför ibland – kanske inte kunskap – utan visdom. Visdom är ett svårt begrepp att definiera, men ett viktigt kännetecken är rationellt utnyttjad intelligens blandad med djup erfarenhet, och bägge komponenterna är viktiga för att bedöma till exempel politiska förslag. Idag verkar så många policyförslag bara baseras på en ideologi där avsikten blir det helt grundläggande; konsekvenserna av politiken bortser man i stort från. Men konsekvenserna i andra, tredje eller föl- jande led kan vara de helt avgörande faktorerna för om något ska betraktas som lyckat eller misslyckat. Visdom urskiljer snabbt de politiska blåbären från bättre förslag.

Ålder och visdom syns också medföra att den egna personen inte längre ses som särskilt viktig, utan istället koncentreras uppmärksamheten på andra människor, familjen, svenskarna, landet. Man bryr sig inte om hänsynen till den egna karriären, andras syn på en själv eller de för- och nackdelar man kan få på grund av det man säger eller skriver. Man är främst intresserad av vad som verkligen – objektivt sett – är sant gällande någon företeelse, inte vad samhället påstår är sant. Man är inte alls imponerad av ideo- logiska dagsländor eller positionen för den person som uttalat en åsikt, utan bara av innehållet i vad som uttalas och hur riktigt eller rätt det är. Åldern blir på så vis en garanti för att en åsikt är ett håll- bart och gott fundament för något. I dagens samhälle, där sedan en tid känslor upphöjts till avgörande argument och orsaker till policyval, är den äldre generationen – med dess ofta fasta förankring i fakta och objektiv analys – särskilt viktig för att motverka känslotänkandet.

En kritik av äldre är alltid att de är okunniga om utvecklingen och konservativa, det vill säga håller fast vid det, som de främst känner till. Ja, om grunden är brist på kunskap och ovilja att ta till sig nytt är detta ett skäl att beakta. Men i dagens läge med ett stort antal mycket pigga äldre är det nog inte det vanliga. Och om kroppen sviktar, gäller det ofta inte huvudet. Skepsis mot förändring för förändringens skull är högst berömvärd, liksom motstånd mot destruktiva förändringar. Det finns inget skäl att göra änd- ringar vars konsekvenser man är högst osäker på och som kan vara mycket negativa.

Vita
Vita människor har i huvudsak skapat den moderna världen; vetenskapen sedan många århundraden, liksom teknisk utveckling och tillämpning i form av den industriella revolutionen; den moderna företagsledningen med dess imponerande ekonomiska effekter; de medicinska landvinningarna, som bland annat medverkat till den enorma folkökningen i världen; regler för människors relationer i samhället, vilka skapar förutsättningar för dess dynamiska utveckling och mänsklig frihet i alla avseenden och så vidare. I och med denna bas kan andra folk än vita snabbt nå en liknande utveckling, vilken är en enorm gåva de naturligt fått av vita.

Det man i första hand kritiserar vita för är – förutom världskrigen – tidigare slaveri och kolonialism. Jag har behandlat de senare argumenten i annat sammanhang (1), där jag dels bedömer den kritikens värde historiskt och dels utifrån dagens läge. Beträffande frågan om den västerländska civilisationen är överlägsen många andra, kan man idag i väsentlig utsträckning objektivt fastställa och besvara den (2). Beträffande krig berördes under det första världskriget icke-européer direkt huvudsakligen genom följderna av den turkiska kolonialmaktens angrepp på västmakterna. Under andra världskriget orsakades de stora människoförlusterna och umbärandena för icke-européer av en asiatisk makt med ambition att bli en stor kolonialmakt: Japan.

Män
Med hjälp av bland annat de förutsättningar kvinnor skapat genom sitt arbete har männen kunnat syssla med de aktiviteter, som – i Europa och Nordamerika – skapat den moderna världen. Män har självfallet överallt i världen också sysslat med verksamheter som våld och då med viss frekvens helt skadliga företeelser som anfallskrig, politiskt förtryck av och i det egna landet, eller småskalig kriminalitet. Men anfall leder till försvar, så oerhört många män har samtidigt varit involverade i försvarskrig, motstånd mot diktatorer, som poliser och så vidare, vilka skyddar andra samhällsmedlemmar. Beträffande våldshandlingarna har därför en viss andel utförts av korrekta och moraliskt rätta skäl.

Genom barnafödandet har kvinnornas yrkesval och därmed stora beroende av män traditionellt begränsat deras möjlig- heter och också gett dem en underlägsen position i samhället, vilket stöttats av nästan alla samhällsideologier. Beroende på region och land varierade graden av förtryck. Utvecklingen gällande (1) vissa av dessa ideologier och särskilt då på området individens rättigheter, (2) medicin (främst p-pillret), och (3) de ekonomiska framstegen, rättade i Väst under 1900-talet till det uråldriga missförhållandet. Dagens könsmarxism, det vill säga den feministiska extremismen, har inte betytt något väsentligt för kvinnornas frihet utan är främst en avart med syftet att ge politisk makt åt en grupp socialister/kulturmarxister. Den ideologin är dessutom praktiskt sett inriktad på dagens jämställda män och inte mot utövarna i världen av verkligt kvinnoförtryck. Dagens feminism leder samtidigt till konflikter i samhället genom att skapa helt onödiga motsättningar mellan vita män och kvinnor.

Beträffande den så kallade mansrollen har American Psychological Asssociation nyligen publicerat riktlinjer för psykologisk behandling av pojkar och män.(3) Man säger där att egenskaper som stöder/ stöds av den traditionella mansrollen kan skapa psykiska och fysiska problem, och varnar därför för negativa egenskaper förknippade med det traditionella beteendemönstret för pojkar/män. Det finns självfallet inslag i den traditionella mansrollen som inte är generellt önskvärda eller nödvändiga, till exempel att alltid behärska sig och hålla inne känslorna; bra ibland, onödigt eller till och med skadligt i andra fall. Men riktlinjerna har påståtts ta sats från den diskussion om män som är en följd av MeToo-rörelsen, och till en del generaliserat utifrån den. Men de män som figurerat där har inte tillämpat någon traditionell mansroll hyllad i samhället. De har istället följt vissa traditioner som främst utvecklats inom ett antal sådana miljöer som till exempel filmindustrin. Att utifrån dessa kräk nedgradera egenskaper – vilka kallas manliga – som ständigt drivit det västerländska samhällets utveckling, är galet. Man angriper då också sådant som vid sidan av kulturell inlärning uppenbarligen också är en mänsklig drift eller behov hos de flesta pojkar/män.

Dessa psykologer varnar – om man ser till konsekvenserna av deras riktlinjer – tillsammans med de irrationella oskicken, på en och samma gång för fysisk och mental tuffhet, mod, djärvhet, söka äventyr, acceptera risker, villighet att utstå smärta och obehag för önskade framtida resultat, stoicism, ihärdighet, vilja att konkurrera, ledarskap, höga ambitioner och stora prestationer. Så åsikterna syns delvis mera vara ett inlägg i kulturkriget, där psykologer numera ju deltar. Just de kulturmarxistiska inslagen i dagens psykologi, som till exempel på ett område medförde att Thomas Quick-fallet blev en katastrof och på ett annat ledde till stöd för många orimliga incestanklagelser, är tyvärr nämnvärda.

Att försöka eliminera sådana traditionellt manliga karakteristika, som leder och lett samhället till framgång på område efter område, är destruktivt. Vad det gäller är istället att under uppfostran kanalisera de aggressiva inslagen i pojkars natur till de rätta fårorna och naturligtvis göra sådana förändringar av bakomliggande värderingar, som verkligen är rationella och befogade och inte främst är ett inslag i kulturkriget mot män.

Så om man anser att man kan ignorera förslag och aktiviteter enbart på grund av att de genomförs eller föreslås av äldre/gamla vita män, så beror det nog inte på deras låga kvalitet utan troligen just på innehållet. Sannolikt är det något som hindrar eller skadar kulturmarxistiska initiativ. Men det är ju önskvärt eftersom sådana genomgående försämrar Sverige och är ett hot mot ett gott samhälle.

(1) https://nyadagbladet.se/debatt/mena-invanare-inga-offer-for-vit-overhoghet-och-dominans/
(2) https://www.frihetsportalen.se/2018/04/lander-och-civilisationer-skiljer-sig-och-vissa-ar-battre/
(3) https://www.apa.org/about/policy/boys-men-practice-guidelines.pdf

Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav förra året ut boken Vakna upp! Dags att dö! Libertarianism och den Civila Välfärds-Staten.