Demokratiministern Birgitta Ohlsson beställde i somras en uppdatering av två tidigare rapporter Våldsam politisk extremism (2009) och Våldsbejakande islamistisk extremism (2010). Rapporten som sammanställts av förra rektorn för Polishögskolan Doris Högne Rydheim var färdig i slutet av januari. Rapporten, som bygger på statsvetenskaplig expertis och poliskällor, har inte stora likheter med de braskande rubriker Du får läsa i media.

Rapporten utesluter helt att behandla en av de värsta samhällsomstörtande verksamheterna, djurextremisterna. Genom en rad våldsdåd, mordbränder och trakasserier mot pälshandlare, hamburgerrestauranger, minkfarmer med mera har extremisterna negativt påverkat viktiga näringsgrenar i vårt land. Bevakningskostnaderna har stuckit i höjden och människor har berövats sin egendom och skrämts att lämna sina yrken och en näring med 10 000 års historia i vårt land (pälssömnad) har drabbats av en stark tillbakagång. Polis och myndigheter har inte ställt upp för de medborgare som levt ett laglydigt och strävsamt liv i en traditionell näring. Och den nu aktuella rapporten gör inte saken bättre. Den konstaterar bara att djurextremisterna inte vill ändra på samhällsskicket, bara krossa vissa näringsgrenar och vissa människors privatekonomi. Det räknas inte som lika allvarligt som de tre andra extremistgrupperna, de autonoma (vänstextremister), vit makt-rörelsen och islamister. När vi tittar på rapportens slutsatser måste vi alltså begränsa oss till de tre sistnämnda rörelserna.

Rapportens slutsats är klar om vilken rörelse som utgör det största hotet mot det svenska samhället, nämligen vänsterextremisterna. Författaren skriver att ”den autonoma miljön utgör ett hot mot delar av det demokratiska systemets grundläggande funktioner. Det finns inom miljön också en förmåga att agera samordnat och systematiskt. Angreppen från den autonoma miljön sker genom otillåten påverkan riktat mot bland andra myndighetspersoner, förtroendevalda, politiskt aktiva och enskilda personer”. Bland de myndigheter som drabbats av upprepade attentat kan nämnas Försäkringskassan (som ibland inte ger de bidrag som de autonoma kräver) och Migrationsverket (som verkställer den invandringspolitik som fastställts i demokratisk ordning av Sveriges Riksdag). Det här skiljer vänsterextremisterna markant från ”Vit makt-miljön [som] bedöms sakna både direkt avsikt och förmåga att agera mot det demokratiska systemets grundläggande funktioner” (vilket dock inte utesluter att miljön kan vara ett hot mot enskilda personer).

Därtill kommer att islamistiska extremister utan att vara organiserade anses utgöra det största hotet vad avser ensamagerande våldsverkare.

Rapporten behandlar tre av fyra synnerligen otrevliga tendenser i samhället idag. Av de tre är rangordningen vänsterxtremister, islamister och vit-makt-miljön i farlighetsgrad efter hur stort hotet mot samhället är. Det är den professionella bilden. Det är knappast den Du får om Du läser den dominerande vänsterpressens linje.

Rapporten heter “Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser” och har utgetts av Justitiedepartementet med beteckningen Ds 2014:4. URL: http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/28/73/91f2a89a.pdf