I Sverige tar det sju år från idé till färdiga bostäder. Ungefär dubbelt så långt som i andra jämförbara länder. Det mesta går att överklaga. Inte bara i en instans utan i många. Och många bara perifert berörda har rätt att överklaga.

Inte underligt att det saknas bostäder och bostadsbyggande (även om det också är sant att en betydande del av bostadsbristen beror på att de bostäder som finns är systematiskt underutnyttjade på grund av olika regleringar, kanske främst flyttskatterna och hyresregleringen).

Vid sidan av alla lokala hinder i form av grannars rätt att överklaga och kraven på detaljplaner som är sällsynt detaljrika och ofta omöjliggör ett lönsamt byggande, finns det också nationella hinder i form av “riksintressen”. Dit hör naturintressen (nationalparker med mera). Men också sådant som fiskerinäringen, rennäringen, transportväsendet, gruvnäringen, energiproduktion med mera. Inte mindre än tolv myndigheter är inblandade i att fastställa vad som är riksintressen. Dessa blir därför många och detaljerade. Blåsiga områden kan klassas som riksintressen för vindkraft, vilket hindrar byggnation. Områdena är luddigt beskrivna och reglerna är luddiga. Det är därför inte ovanligt att kommuner och byggföretag avstår från att planera för bostadsbyggande, eftersom man inte vet om projektet kommer att klara “riksintresseprövningen”. Varför satsa pengar på sådant som kanske kommer att förbjudas?

Den förra regeringen tillsatte 2013 riksintresseutredningen, som fick till uppgift att kolla om det inte gick att lätta på regleringarna för att underlätta bostadsbyggandet. Den nya regeringen lät utredningen fortsätta, men såg till att Naturskyddsföreningen och Svenska Turistföreningen också fick representation i utredningen. Resultatet har nu kommit och det innebär att det blir ännu svårare att bygga. Vid sidan av hittills definierade “riksintressen” tillkommer nya luddigt beskrivna områden “för att synliggöra och stärka viktiga intressen, utan att dessa får fullt ut samma status som riksintressen”. Dessutom föreslås grundvatten bli ett nytt riksintresse, som kan sätta käppar i hjulet för många utbyggnadsprojekt.

Den utredning som skulle underlätta för bostadsbyggandet kommer nu istället att försvåra det. Det kan med tiden behövas fler tältläger när riksintressena sätter krokben för bostadsbyggandet.