År 2006 gick Alliansen till val på skattesänkningar. Det var jobbskatteavdraget, bensinskattesänkning, fastighetsskattens avskaffande, förmögenhetsskattens avskaffande och värnskattens avskaffande.

Värnskatten är kvar och bensinskatten är höjd. Fastighetsskatten ersattes (förutom den utlovade “kommunala fastighetsavgiften”) med en särskild ränteskatt på uppskjutna reavinster. Nettotsänkningen på fastighetssidan blev liten, men det blev andra människor som fick betala. De som hade uppskjutna reavinster fick en rejäl skattehöjning.

I årets val var det tunt med skattesänkningslöften. Och så här efter valet är det inte ens självklart att sänka skatterna även om man tar in för mycket pengar. Stockholms stad har till exempel 2 miljarder i överskott innevarande år. Men inte ett knyst om att det är skattebetalarnas pengar och att skatten skulle kunna sänkas för att passa bättre till utgifterna.

Men det är inte den enda skattehöjningen. Det finns ett par skattehöjningar som är speciellt inriktade på småföretag.
Skatteverket har meddelat att man framöver inte kommer att godkänna avdrag för ingående moms för den som köper kontorsmöbler till ett ”hemmakontor”. Det är vanligt bland småföretagare att ha kontoret hemma, till exempel för hantverkare, åkare, bönder, konsulter med flera. För dessa blir det framöver 25 procent dyrare att skaffa sig kontorsmöbler, oavsett om företaget drivs som enskild firma eller som aktiebolag. Det är naturligtvis alldeles i början av företagets liv, när det är som svårast att få det att gå ihop, som den här ändringen slår. Det är ingen lagändring utan en ändrad lagtillämpning, som i princip skulle kunna tillämpas även retroaktivt. Rimmar illa med uttalanden från politiskt håll att småföretagsamhet ska stimuleras.

Om Du köper eller säljer en fastighet måste Du betala en ”stämpelavgift” till fastighetsregistret. Avgiften framställs som om den går till administrationen av registret, men för sådant finns en särskild avgift som gäller för varje fastighetsöverlåtelse (genom, försäljning, arv, gåva eller byte) på 825 kronor. Resten av stämpelavgiften är en ren skatt. För privatpersoner uppgår den till 1,5 procent på taxeeringsvärdet (2 miljoner i taxeringsvärde 30.000 kronor i skatt). För bolag har den uppgått till 3,0 procent, men höjs vid årsskiftet till 4,25 procent. Ytterligare ett nålstick mot småföretagsamheten. Stora företag bildar fastighetsbolag som äger fastigheterna, då kan man överlåta bolaget istället för fastigheten och helt komma undan stämpelavgiften.

Idag torsdag har regeringen lagt fram ett förslag om särskilda investeringsskattekonton. Det marknadsförs som en förenkling och en skattesänkning. Tro dem inte! Det är visserligen en förenkling, men knappast en skattesänkning. Däremot är det en kanonsak för staten. Nu kommer staten att få rejäla skatteintäkter även de år när avkastningen på sparandet är liten eller till och med negativ. Grundidén är att beskatta kapitalet, inte avkastningen. Men i ord kläs det som en beskattning av en schablonberäknad avkastning. Bra år kommer det att vara en låg skatt, dåliga år kommer det att vara en hög skatt. Ja, riktigt dåliga år får skattebetalarna betala skatt trots att de gör förlust. Därtill kommer att själva grundprincipen redan finns idag, den kallas kapitalförsäkring. En kapitalförsäkring, som förutom skatten också belastas med avgifter från försäkringsbolaget, blir inte lönsam för skattebetalaren förrän avkastningen når 5–6 procent per år (hur mycket i ränta får Du på Ditt bankkonto?). I samband med det nya investeringsskattekontot justeras skatten på kapitalförsäkringen uppåt, och sätts lika med skatten på det nya investeringssparkontot. En beräkning visar att beskattningen på ett sparkapital på 100.000 kronor ökar med 46 procent, från 740 till 1077 kronor per år.

Nu kanske någon säger att vi borde ta upp höjda skatter för pensionärer bland skattehöjningarna. Men det ska vi inte, “pensionärsskatten” har uppstått genom att de som inte är pensionärer har fått sänkt skatt. Skillnaden mellan pensionärer och andra har ökat, men pensionärerna betalar faktiskt inte mer skatt än tidigare. Det är de som arbetar som betalar mindre.