Tidigare i veckan presenterade Pär Ström skriften “Sex feministiska myter”. Pär Ström är en sann vän av jämlikhet och därmed en principfast motståndare mot feminismen. Han intervjuas i senaste numret av Contra, nummer 2 2011.

Pär Ström skriver redan på omslaget till skriften “sann jämställdhet kan bara byggas på sanningens grund” och i skriften ställer han frågan varför så många falska påståenden tas som självklara utgångspunkter i debatten. Som framgår av titeln är det sex myter som han särskilt tar upp.

1. Kön är en social konstruktion. Regeringen (den gamla socialdemokratiska) har fastställt att könsskillnaderna är skapade av samhället, inte en biologisk egenskap. Den ståndpunkten har inte upphävts av alliansregeringen. Pär Ström refererar till en rad vetenskapliga undersökningar som visar att det finns ett stort antal medfödda skillnader mellan könen. Könet är inte en social utan en biologisk konstruktion.
2. Kvinnor får lägre lön för samma jobb. Kvinnor får 15 procent lägre lön än män. Men rensar man statistiken för faktorer som yrkesinriktning, antal år i yrket, antal arbetade timmar etc blir skillnaden normalt under 2 procent.
3. Kvinnor har svårare att göra karriärer. Det finns en rad vetenskapliga belägg för att män är mer intresserade än kvinnor att “tävla” och göra karriär. Men det finns inga som helst belägg för att de kvinnor som helhjärtat satsar på att göra karriär skulle ha sämre förutsättningar än män med samma inriktning.
4. Män slår kvinnor. Fakta säger att det är fler män än kvinnor som drabbas av misshandel. Fyra gånger så många män som kvinnor är utsatta för grov misshandel (och dubbelt så många män som kvinnor är utsatta för “vanlig” misshandel). Studier visar dessutom att kvinnor i parförhållanden i lika stor utsträckning som män använder våld mot sin partner. Däremot är det betydligt färre män som gör någon anmälan om saken.
5. Kvinnor dubbelarbetar. Statistiska Centralbyråns tidsanvändningsundersökning visar att summan av lönearbete och hemarbete är 19 minuter högre för män än kvinnor – per dag. Män arbetar alltså (obetydligt) mer än kvinnor om man tar hänsyn till både lönearbete och hemarbete.
6. Kvinnor får sämre sjukvård. Bland annat sprids myten att läkemedel provas ut på män, medan sanningen är att läkemedel enligt lag och Socialstyrelsens hårda kontroll måste provas ut på både män och kvinnor. Generellt konstaterar Pär Ström att samhället lägger 50 miljarder mer på sjukvård av kvinnor jämfört med sjukvård av män. Pär Ström konstaterar också att 76 procent fler män dör av prostatacancer jämfört med antalet kvinnor som dör av bröstcancer. Ändå satsas ungefär dubbelt så mycket på forskning om bröstcancer som forskning om prostatacancer (tarmcancer, som är helt könsneutralt, och den vanligaste cancerformen hamnar långt under i forskningsanslag).