Enligt Annie Lööf var strandskyddet en av de viktigaste frågorna för Centern att gå med på att avstå från att rösta nej vid den kommande statsministeromröstningen om Magdalena Andersson.

Inledningsvis framkom det inte vad överenskommelsen innehöll, men nu har regeringen lämnat en lagrådsremiss.

Strandskyddet är skapat för att ge allmänheten tillträde till landets stränder. Utan att staten eller någon annan ska behöva betala. Det är markägarna som står för hela notan. Hittills har gällt att det är förbjudet att bygga inom 100 meter från stränderna, en gräns som kan utvidgas till 300 meter på de områden som Länsstyrelsen bestämmer. Naturligtvis finns det möjlighet till dispens, annars skulle större delen av Stockholms och Göteborgs innerstäder vara förbjudna områden (åtminstone med en 300-meters-gräns).

Det är inte bara det som vanligt folk räknar som stränder som är förbjudna. Bäckar och grävda diken räknas dit. Även sådana som bara är vattenfyllda en del av året. Här sker den viktigaste förändringen av strandskyddet. Grävda diken får inget strandskydd alls och bäckar måste vara mist två meter breda för att berättiga till strandskydd. Därtill kommer att sjöar (gölar) på högst 1 hektar (100×100 meter) undantas. Men, det är viktigt, allmänheten ska ändå ha tillgång till de aktuella ”stränderna”. Enligt rättspraxis innebär det att byggnadsförbudet minskas från 100 till 40 meter. Dock fortfarande utan någon ersättning till markägarna.

Undantag ska också göras för grävda sjöar och dammar, men bara sådana som anlagts som klimatanpassning eller för att främja förutsättningarna för djur- och växtliv.

Centerns intresse för strandskyddet har främst gällt kommuner i Norrlands inland där det varit svårt att hitta byggbar mark över huvud taget och där det framförallt varit omöjligt att bygga där folk vill bo (till exempel i närheten av en väg). Det som ändras här är att det ska bli lättare att få dispens på rena landsbygden och i små tätorter. Detta kallas strandnära utvecklingsområden och sammanfattas av regeringen så här: Strandnära utvecklingsområden kan användas i hela landet där det råder god tillgång till obebyggt strandskyddat område och lågt bebyggelsetrycket samt där området inte är av särskild betydelse för något av strandskyddets syften. Det vill säga lättnad sker bara där folk inte vill bygga.

Där folk vill bygga skruvas dispensreglerna tvärtom åt. Och det ska bli mer kontroll. Extremisterna i Miljöpartiet får som de vill. Centern får väldigt lite, i huvudsak ett minskat strandskydd från 100 till 40 meter kring bäckar som är mindre än 2 meter breda och kring vissa grävda diken och dammar.

Bilden: C G Holm står på botten av en under fem månader av året torrlagd bäck. Genom de nya reglerna minskar strandskyddet kring den bäck som inte syns på närmare håll än en meter från 100 till 40 meter. Eftersom bäcken går sicksack genom landskapet minskar dock det område som är belagt med byggförbud från 12 av fastighetens 15 hektar till cirka 8 hektar. Ett av de få områdens där de nya reglerna innebär en lättnad. Området ligger tre mil från närmaste stad och det kan gå fem år eller mer innan någon från allmänheten letar sig fram till bäcken.