Ryssland var för bara några år sedan ett land på dekis. Som Tyskland på 1920-talet. Krigsmakten rasade ihop. Statsadministrationen fungerade inte. De politiska ledarna var svaga. Ekonomin var svag. “Rysslandskrisen” slog hårt mot världens aktiebörser så sent som 1998. Oljepriserna sjönk och oljepriserna var det enda som hållit rysk ekonomi under armarna. Ryssland klarade inte av att betala sina stora utlandslån.

Idag, nio år senare, är bilden en helt annan. Och basen för förändringen är de höjda oljepriserna som inte bara gett Ryssland ett rejält överskott i utrikesaffärerna utan också möjliggjort för landet att frigöra sig från det som tidigare såg ut som en övermäktig skuldbörda. Därtill kommer en målmedveten politisk vilja att ta Ryssland ur förfallet.

Den ryska flottan är på väg att rustas upp igen – det gäller inte minst Östersjöflottan som tidigare tilläts förfalla till ett militärt skämt. Armén byggs åter upp och nyligen meddelade president Putin att Ryssland (med några månaders varsel) säger upp ett avtal om begränsningar av de militära styrkorna i nordvästra Ryssland (dvs närmast Sverige). De strategiska bombplanen Bear patrullerar nu åter världens luftrum och flyger längs Norge ner mot Nordsjön och i närheten av Japan i Stilla Havet.

Ryssland utöver hårda påtryckningar på länder som Georgien och även Ukraina. Man gör invändningar mot USAs planer att tillsammans med Polen och Tjeckien bygga ett skydd mot iranska kärnvapenmissiler.

Nyligen placerades en rysk flagga på nordpolens botten. Det må vara en obetydlig symbolfråga, men det var ett led i Rysslands ansträngningar att lägga under sig en större del av polarområdet, där man kan förvänta sig en framtid för oljeutvinningen. Enligt en FN-konvention är utgångsläget att berörda länders (USA, Kanada, Danmark/Grönland, Norge och Ryssland) gränszoner går sektorvis mot nordpolen, men man kan göra gällande att större områden ska räknas in om man kan bevisa att kontinentalsockeln hänger ihop. Det vill Ryssland göra.

Tidigare gick Ryslands utveckling i demokratisk riktning. Sedan Vladimir Putin tog över makten vid nyåret år 2000 har utvecklingen vänt. Landet styrs alltmer i auktoritär riktning och till och med de värsta sovjetiska ledarna kan framställs i god dager. Journalister mördas och förmögna som satsat sin förmögenhet på politiskt liberala grupper (Michail Chodorkovskij, främst, men även andra) kastas i fängelse.
Ryssland är idag på väg att återta de positioner som föll i samband med Sovjetunionens sammanbrott. Ambitionerna är stora. Och så länge oljepriserna ligger på nuvarande nivå är förutsättningarna att uppnå framgång i ambitionerna goda.
Ryssland är snabbt på väg att bli ett hot igen. Även mot Sverige.