Jan Rydh har lagt fram ett förslag till ny sjukförsäkring. Bland förslagen finns att ersättningen ska höjas till 90 procent av inkomstbortfallet och att högsta ersättningsbelopp ska höjas från 7,5 till 10 prisbasbelopp (motsvarande en ökning av månadslönen med full sjukförsäkring från 23.000 till 30.750 kronor). Vidare föreslås att företagens ansvar för sjukpenningen ska ökas från 14 till 28 eller 60 dagar. Utredningen föreslår också att sjukförsäkringsavgiften avskaffas för personer över 55 år, för att stimulera företagen att anställa äldre.

Utredningen tillsattes för att ersättningarna ökat långt utöver budgeterade nivåer de senaste åren. Under början och mitten av 1990-talet sjönk sjuktalen högst markant, för att under högkonjunkturen under 1990-talets slut och efter millenieskiftet åter gå upp.

Utredningsförslaget har kritiserats från småföretagen. På goda grunder, innehållet av “försäkring” minskar. De flesta tycker säkert att det är rimligt att arbetsgivare med genomgående höga sjuktal ska betala mer – man kan anta att de har en ohälsosam arbetsmiljö eller en dålig personalpolitik. Det här gäller framförallt kommunerna, där sjuktalen ökat explosionsartat de senaste åren. Men för ett litet företag med en eller två anställda ser det annorlunda ut. En lång sjukfrånvaro av orsaker som inte alls har med företaget att göra (till exempel en bilolycka på fritiden) kan ekonomiskt knäcka ett litet företag med Jan Rydhs föreslagna system.

Utredningen har också helt missat att plocka fram andra vägar att påverka sjuktalen. I Eskilstuna hade man sjuktal som låg 23 procent över riksgenomsnittet. Efter utbildning av stadens allmänläkare i försäkringsmedicin minskade sjuktalen till 17 procent under riksnivån, enligt Svensk Läkartidning nummer 47 förra året. Det var en sänkning av sjuktalen med nästan fem dagar i genomsnitt! Framgångarna nåddes genom att bland annat påverka den ”mentala arbetsmiljön”, bara genom att inte schablonmässigt sjukskriva folk när de egentliga orsakerna stod att finna i dåligt fungerande relationer på arbetsplatsen. Genom varje satsad krona i detta projekt fick man tillbaka 50 i lägre sjukersättningar! Samtidigt frigjordes resurser från försäkringskassan att ta itu med de verkligt svåra rehabiliteringsfallen.

För några år sedan, när företagen tog över de två första veckornas sjukersättning från försäkringskassorna, frigjordes 3 000 heltidsanställda från den administrativa hanteringen av sjukpenning vid korttidsfrånvaro. Försäkringskassorna hittade snabbt på ny sysselsättning för de avskaffade byråkrattjänsterna och anser sig idag ha brist på arbetskraft, trots att man uträttar betydligt mindre än för tio år sedan. Sjukförsäkringsutredningens förslag ger tyvärr kassorna möjlighet att fortsätta på den inslagna vägen.