Fem pensionärsorganisationer uppvaktade i veckan regeringen och lade fram ett gemensamt förslag om att premiepensionen ska begränsas. Organisationernas tanke är att åtminstone en del av det belopp som idag går till premiepensionen ska gå till den vanliga inkomstpensionen istället. Som motivering för förslaget har organisationerna framhållit att den så kallade “bromsen” inneburit att pensionerna begränsats ett par gånger under senare år – och bromsen kan slå till igen nästa år.

Skulle de pengar som betalas i pensionsavgifter (18,5 procent av lönen) i högre utsträckning gå till den så kallade inkomstpensionen skulle bromsen inte slå till så ofta. Och pensionärerna få mer pengar.

Men det är en sanning med modifikation. Om en större andel av pensionsavgifterna (idag är det 16 procentenheter, resterande 2,5 procentenheter går till premiepensionen) skulle hamna hos inkomstpensionen skulle det minska behovet av att använda bromsen. Det skulle ge dagens pensionärer mer pengar. Men det skulle gå ut över morgondagens pensionärer. De skulle nämligen få lägre premiepension. Vad pensionärsorganisationerna egentligen vill är att ta pengar från de medelålders och ge till pensionärerna.

Under hela perioden 2001 till 2010 har det nya pensionssystemet gett mer till pensionärerna än det gamla pensionssystemet. När bromsen slog till 2011 och 2012 låg däremot det gamla systemet över det nya. Men när pensionerna för 2013 räknades fram var vi tillbaka till den gamla ordningen. Pensionärerna fick mer i pension än de skulle ha fått enligt det gamla systemet. Om vi räknar med en pension på 100 när det nya systemet infördes 2001 får pensionären 2013 121,2, men skulle enligt det gamla systemet bara fått 120,6.

Den generation som blivit pensionärer under de senaste tio åren har varit sällsynt gynnade av det gamla ATP-systemet, som lovade mer än det kunde hålla. De som blir pensionärer om 20-30 år har drabbats av (hittills) två börskrascher, som urholkat deras pensioner. Det finns därför knappast någon anledning att tillåta att dagens pensionärer knycker pengar från morgondagens.

Pensionärsorganisationernas synpunkter är ett särintresse när det är som allra sämst. Håll dem kort Anders Borg!