Tidigare har få ens vågat knysta om vaccinationstvång. Men det finns ett land i Europa som är på väg att införa det (Österrike). Och det finns flera länder där det diskuteras. Låt oss slippa den diskussionen i Sverige.

Grundlagen är tydlig. I Regeringsformen 2 kap 6 § heter det: ”Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§”. (4 § är förbud mot dödsstraff, 5§ förbud mot tortyr och medicinsk påverkan för att framtvinga yttranden, dvs erkännanden).

Sverige har en dålig tradition när det gäller att hitta kryphål för att kringgå grundlagen. Under Andra världskriget existerade visserligen en tryckfrihetslagstiftning, men lagstiftaren hittade på ett förbud mot att distribuera de tidningar som fick tryckas enligt tryckfrihetsförordningen. Denna lucka i lagen täpptes igen genom 1949 års tryckfrihetsförordning. Men vi ska inte vara säkra på att dagens lagstiftare inte skulle vilja hitta på nya kryphål för att kringgå de rättigheter som svenskar har genom grundlagen. Förhoppningsvis finns det tillräckligt många riksdagsledamöter som skulle vägra stödja sådan lagstiftning i strid mot de demokratiska principerna och rättighetslagstiftningens anda. Vi på Contra menar dock att vi inte kan vara säkra på det. Vi litar inte på riksdagsledamöternas eller domstolarnas demokratiska instinkter, men vi litar på de formella begränsningarna som ligger i att grundlagen inte får ändras utan två likalydande beslut med mellanliggande riksdagsval. Dessutom gäller att förslag till grundlagsändringar måste läggas fram minst nio månader innan det avgörande valet. Det innebär att det är kört för alla förslag om att ändra förbudet mot tvångsvaccinering innan 2027.

Det sagda innebär inte på något sätt att Contra är emot vaccinering. Hela Contras styrelse är vaccinerad. Men vi är bestämda motståndare till tvångsvaccinering. Och grundlagen står på vår sida.

En av de första vaccineringarna mot det kinesiska viruset. Foto Lisa Ferdinando, US Department of Defense.