Den pågående anstormningen av flyktingar kommer automatiskt att leda till sänkta pensioner enligt de beräkningar som görs i det nya pensionssystemet.

Det gäller inte personer födda 1937 eller tidigare. Det gäller inte heller personer med låg pension – garantipension.

Men för personer med medelhög eller hög pension påverkas pensionen neråt. Det gäller i mindre grad för personer födda 1938-1953 (mindre ju tidigare födelseår) men får full effekt för personer födda 1954 och senare.

Den större delen av den allmänna pensionen kallas i det nya pensionssystemet inkomstpension. Den betalas med hjälp av de avgifter som inflyter det år pensionen betalas ut. Inkomstpensionen räknas upp (eller ned) med hjälp av inkomstindex. Hittills har det gått bra. Inkomstpensionen har ökat snabbare än de index som styr det gamla systemets tilläggspension. Den gamla pensionen utvecklas i takt med priserna, inte i takt med inkomsterna.

Inkomstindex visar inte utvecklingen av lönerna samhället. Det vill säga inkomstindex räknas inte efter löneutvecklingen utan efter den totala lönesumman i samhället – delat med det antal personer som tjänar in pensioner. Det är bra för pensionärerna om lönerna går upp. Det är ännu bättre om antalet som tjänar in lön blir fler. Till exempel om arbetslösheten är låg, folk går kortare tid i skolan, pensionsåldern höjs osv.

Vad händer nu med det stora antalet flyktingar? I år och nästa år händer nästan inget alls. För flyktingarna har inga redovisade inkomster och kommer därmed inte med i basen för beräkningarna av inkomstindex. Men med tiden kommer de in i skattesystemet och redovisar inkomster. Med hittillsvarande politik har det tagit i snitt sju år innan hälften av flyktingarna i arbetsför ålder har arbete. Under tiden fram till dess kommer många att ha låga redovisade inkomster, som kommer att dra ner den redovisade snittinkomsten. Följden blir att inkomstindex inte ökar i takt med löneutvecklingen utan “devalveras” på grund av ett ökat antal immigranter med mycket låga inkomster. (Så länge de inte har några inkomster alls påverkas inte inkomstindex och pensionerna).

Svenskarna kan alltså räkna med lägre pensioner på grund av flyktingströmmen. Det betyder dock inte att flyktingarna får några pensioner att tala om. De allra flesta, utom de som är mycket unga, kommer aldrig att tjäna ihop ens till garantipensionen. Då blir det inte pensionssystemet utan staten (skattebetalarna) som betalar för dem på ålderns höst.

Sist den formel som styr inkomstindex. Vi har hämtat den ur Pensionsmyndighetens årliga beräkning av pensionssystemets ekonomiska utfall – den orange rapporten (för 2014). Vad som händer matematiskt är att N i ekvationen ökar snabbare än Y, vilket får till följd att inkomstindex sjunker.