Sveriges största nyhetsbrev, FNA, med cirka 100 000 prenumeranter stoppas av de leverantörer av bandkapacitet på internet som finns tillgängliga. Flashback är en central som tar upp icke-konformellt och icke-politiskt korrekt material. Genom Flashback har anarkister, nationalsocialister, veganer, knarkliberaler och andra grupper haft en möjlighet att använda sig av den grundlagsfästa yttrandefrihet som i praktiken nekats dessa grupper på andra sätt. Veckans kommentar denna gång blir därför till huvuddelen ett meddelande från Flashback om vad som hänt:

>FLASHBACK FÖRBJUDS I SVERIGE
>
> “Jag håller inte med dig om det du säger, men skulle med
> mitt liv försvara din rätt att säga det.”
> – Voltaire
>
> MCI WorldCom har tillsammans KPNQwest beslutat att försöka
> stoppa Flashback på Internet. Man nekar inte bara Flashback
> som kund, utan också att leverera Internettrafik till åter-
> försäljare, ifall de säljer den vidare till Flashback.
>
> I ett brev till Flashback skriver Håkan Redtzer (Business
> Development Director, UNNET/MCI WorldCom) följande:
>
> “Som du vet så är innehållet på Flashbacks servrar på
> gränsen eller i vissa fall över gränsen för vad som kan
> anses lagligt. Vi har en användarpolicy där vi definierar
> upp vad man inte får använda våra tjänster till och vad
> vi anser vara olaglig användning. Vår bedömning är att
> innehållet på Flashback riskera att klassificeras som
> olaglig användning och därmed inte tillåtet.”
>
> Flashback har för närvarande ett avtal med en av KPNQwests
> återförsäljare angående köp av internettrafik som gäller
> till och med oktober 2003. Genom sin leveransvägran överger
> KPNQwest sin återförsäljare och tvingar denne till
> allvarligt kontraktsbrott vilket sannolikt blir kostsamt
> för återförsäljaren.
>
> Att sedan påstå att Flashback bedriver olaglig verksamhet är
> i sig en grov lögn, då varken Flashback eller någon av dess
> kunder dömts för någon olaglig verksamhet på Internet.
> Tvärtom, all verksamhet följer svensk lag.
>
> Att de företag som levererar i stort sätt all internationell
> Internettrafik går samman för att på så sätt försöka stoppa
> Flashback kan även utvecklas i fler juridiska tvister.
>
> Konkurrensverket förbjuder exempelvis enligt konkurrenslagen
> missbruk av dominerande ställning.
>
> ”Om vissa kunder diskrimineras i förhållande till andra
> kunder, är detta konkurrensbegränsande och därmed
> förbjudet.” ”Ett annat exempel är leveransvägran.”
>
> MCI WorldCom/UUNET och KPNQwest vill bland annat stoppa
> följande verksamheter:
>
> – Flashback News Agency (FNA)
> Sveriges största nyhetsbrev (100 000 prenumeranter)
> – Flashback Community
> Svensk Internetleverantör
> – www.flashback.se
> Är enligt SIFO en av landets 30 mest besökta webbplatser.
>
> Yttrandefrihetsgrundlagen 3 kap. 10 paragrafen säger:
>
> “Varken postbefordringsföretag eller någon annan allmän
> trafikinrättning får vägra att befordra tekniska
> upptagningar på grund av deras innehåll i annat fall än då
> befordran skulle innebära överträdelse som avses i 13
> paragrafen tredje eller fjärde stycket
>
> En allmän trafikinrättning som tar emot en teknisk
> upptagning för befordran skall inte anses som spridare av
> upptagningen enligt 6 kap Lag (1998:1439).
>
> Våra jurister konstaterar att MCI WorldCom/UUNET och
> KPNQwest sannolikt bryter mot såväl gällande konkurrens-
> lag som svensk grundlag.
>
> I en demokrati som Sverige är det upp till riksdagen att
> stifta lagar samt upp till rättsväsendet att tillämpa dem.
> Genom sitt agerande påtar sig dessa marknadsdominanter egen
> domsrätt. Genom att MCI WorldCom och KPNQwest sätter sig över
> gällande lagstiftning påtar man sig ansvaret att framgent
> vara censurorgan. Detta innebär en öppning för alla opinions-
> bildare att genom påtryckning mot MCI WorldCom och KPNQwest
> förmå dessa att stoppa allt som av tillfälliga opinioner kan
> anses ”opassande”.
>
> Det slutliga beskedet om att stänga leveransen av
> Flashbacks internettrafik fick jag för bara några timmar
> sedan. För varje minut som Flashback är avstängd från nätet
> pågår ett avtalsbrott. Vem som betalar slutnotan och hur
> länge Flashback nekas access på Internet återstår att se…
>
> Tills vidare kan jag bli kontaktad på adressen:
> flashbacksweden@hotmail.com.
>
> ”Demokratin bör försvaras med demokratiska medel, inte genom
> att inskränka den.”
> – Bertholof Brännström
>
> To be continued …
>
> Mvh.
> Jan Axelsson
> Stockholm, 5 oktober 2000
>
> -:-
>
> För ytterligare information:
>
> MCI WorldCom AB/UUNET Sweden AB, Tel: 08-566 170 00
> KPNQwest Sweden AB, Tel: 08-31 76 40
>
> ————————————————————
> FLASHBACK : OVER 17 YEARS OF UNDERGROUND CULTURE : 1983-2000
> ————————————————————
>
> FREEDOM OF SPEECH – USE IT OR LOSE IT
> INFORMATION WANT TO BE FREE

I dagspressen har VDn för KPN-Qwest Anders Öhnfeldt förnekat att det finns något kontrakt. Sedan kontraktet visats upp i Rapport har företaget valt att vägra att göra några ytterligare kommentarer.

KPN-Qwest och MCI WorldCom förfogar (enligt uppgifter som vi ej kunnat få bekräftade) tillsammans för 90 procent av tillgänglig bandbredd på Internet. Om denna ställning utnyttjas för att stoppa aktörer av innehållsskäl har den yttrandefrihetens revolution som internet skapat snart lett till sin motsats. Yttrandefrihet blir ett privat monopol som kontrolleras av två företag som uppställer egna regler som inte överensstämmer med de lagar som antagits av Sveriges riksdag. Det finns redan ett flertal flagranta försök att stoppa vissa yttranden på internet även i demokratiska länder som Tyskland, Frankrike och USA. Nu tycks denna avart av tekniken ha kommit även till Sverige.

MCI WorldCOM/UUNET skriver så här:”UUNETs nätverk får endast användas för lagliga ändamål. Överföring, distribution eller lagring av material i strid med tillämplig lag eller förordning är förbjuden. Detta inkluderar… material som är oanständigt.” – UUNET:s policy: http://www.uunet.se/acceptable.html Man anser alltså att “oanständigt” material är olagligt.

När det gäller tryckta media är all form av förhandscensur förbjuden, vidare är det förbjudet att stoppa distribution av tryckta skrifter annat än efter domstolsutslag och Posten är skyldig att distribuera tryckta skrifter som lämnas in för distribution (man är till och med i princip – med vissa obetydliga undantag – förbjuden att kontrollera vad som finns i postförsändelserna), liksom Telia inte får stoppa vissa telefonsamtal eller vissa telefonabonnenter från att använda det allmänna telenätet. Ett – som vi skulle vilja beteckna nyfascistiskt – kommunalråd i Karlskrona har nyligen begärt att Posten skulle stoppa postdistribution och postgiroinbetalningar till vissa organisationer som kommunalrådet (och Contra) misstycker till. Postens VD Lennart Grabe har förnuftigt nog tagit kommunalrådet i örat och läst lagen för honom.

Nu finns det alltså en uppenbar risk för att folkets nyvunna möjligheter att förverkliga den yttrandefrihet som tidigare bara varit förbehållen ett fåtal återigen begränsas till fåtalet.