Tre professorer och en före detta “programchef” vid Sveriges Lantbruksuniversitet har i veckan publicerat en bok om riskerna med ekologisk odling. Med “ekologisk” odling minskar produktionen med mellan 30 och 60 procent (beroende på gröda, för potatis är minskningen störst). Det skulle alltså behövas ett betydande arealtillskott för att klara av Sveriges livsmedelsförsörjning om vi gick över till ekologisk odling. Erforderlig ökning skulle vara från nuvarande 2,6 till 4,3 miljoner hektar. Den arealen finns inte i Sverige.

Ekologiskt odlade produkter är mer känsliga för skadeinsekter och de har även kortare hållbarhet. Svinnet blir större. Den konventionella odlingen är också mer klimatsmart, den tar upp mer koldioxid och ger mer nyttiga biprodukter som halm.

Ändå är det en del som vill se ökad ekologisk odling – en odling som kommer att betyda ett ökat tryck på den internationella livsmedelsmarknaden och därmed högre matpriser för människor i de fattiga länderna. Under de gångna tjugofem åren har de internationella livsmedelspriserna sjunkit och fattigdom och svält har minskat med mer än hälften. Ekologiskt jordbruk skulle innebära ett tryck på tillgängliga jordarealer, så att livsmedelspriserna åter skulle gå upp och svälten åter bli en realitet för hundratals miljoner (ja kanske inemot en miljard) människor som upplevt de positiva effekterna av jordbrukets utveckling under de gångna decennierna.

Det är samma människor som förespråkar ekologiskt jordbruk som är motståndare till genmodifierade grödor. Genmodifierade grödor är den enda kända metoden för att klara av livsmedelsförsörjningen för de nio miljarder människor som världens befolkningen förväntas toppa på omkring år 2050. Ska man utöver stopp för genmodifierade grödor tvångsvis införa ekologiskt jordbruk är världssvälten snart tillbaka. De gångna decennierna har annars varit makalöst fördelaktiga för befolkningen i de fattiga länderna.

Det finns ett svenskt parti som konsekvent är för ett återinförande av världssvälten. I allt de företar sig handlar det om att sänka livsmedelsproduktionen och höja priserna. I Sverige och i världen. Sedan början av oktober ingår det partiet i Sveriges regering.