De två danska journalisterna Mette Herborg och Per Michaelsen har skrivit två böcker om danskars samarbete med den östtyska hemliga polisen Stasi. Den första boken (Stasi og Danmark) kom ut 1996 och berättar om en rad politiskt aktiva danskar som gått Stasis ärenden, och i vissa fall påverkat dansk utrikespolitik. Den andra boken (Ugraes. Danske Stasi-kontakter) kom ut i dagarna och vidgar perspektivet till Danmarks Radios avtal med Östtyskland, något som förhindrade att många intressanta informationer nådde Danmark. Vidare behandlas en rad danska kommunistiska frontorganistaioners verksamhet och hur även det lilla partiet Radikale Venstre umgicks med ett av de östtyska ”låtsaspartierna”, som verkade under eget namn men i grund och botten kontrollerades av kommunistpartiet SED.

I Danmark har också staten gått till offensiv för att om möjligt lagföra dem som gått Stasis ärenden. I augusti sammanträffade danska myndigheter med de östtyska arkivens företrädare. De tyska Stasi-arkiven är öppna dels för dem som finns registrerade där, dels för forskning. Och nu ställer man alltså upp även för information till andra länders rättsapparat. Enligt den danske justitieministern Frank Jensen ska ”mindre än 50 personer” vara berörda av de dokument osm tyskarna i början av år 2000 kommer att lämna över till Danmark. Det är känt att dokumenten rör minst en tulltjänsteman och en journalist (Jyllands-Postens Tysklands-korrespondent Flemming Sørensen.

I Sverige har inga böcker motsvarande Herborgs/Michaelsens publicerats än. Professor Gösta A Eriksson har dock skrivit en bok som behandlar bland annat svenska företags aktiviteter i Östtyskland, en bok som bygger på att Eriksson haft tillgång till Stasis arkiv. Boken ska komma från trycket nästa år. Flera svenska företag bidrog enligt Eriksson aktivt till att bygga upp den östtyska statens förtrycksapparat. Det finns också minst ytterligare en svensk ansökan om att få ta del av arkiven i forskningssyfte. Det tar dock cirka ett år innan ansökan behandlas av det så kallade Gauck-arkivet.

Riksdagsledamoten Sten Andersson, moderat från Malmö, har tagit upp Stasi-arkiven i en interpellation till justitieminister Laila Freivalds. Andersson skriver: ”I dansk press förekommer uppgifter om att danska myndigheter kommer att granska olika register från f d Östtyskland för att kontrollera om danskar eller andra bosatta eller på annat sätt verksamma i Danmark varit engagerade som agenter för den östtyska säkerhetsstjänsten Stasi. Man räknar från dansk sida med att ungefär 50 personer finns i registret. Enligt uppgift har samma agerande redan gjorts av Norge där siffran drygt 30 har nämnts. Bakgrunden till agerandet är att Danmark och Norge anser att Stasi-agenter kan betraktas som tänkbara spioner och landsförrädare. På goda grunder kan misstänkas att Stasi hade agenter i Sverige som engagerats för spion- och underrättelseverksamhet. Då det inte framkommit i svensk debatt att svenska myndigheter i ovan nämnt ärende begärt tillträde till Stasis register önskar jag svar av justitieministern på följande fråga: Vilka åtgärder är justitieministern beredd vidtaga i syfte få reda på om svenskar eller andra eventuellt finns upptagna i Stasis register över spioner med verksamhet riktad mot Sverige?”

Amerikanska CIA lyckades efter Berlin-murens fall 1989 komma över 320.000 akter ur Stasis arkiv. Tyskarna har upprört krävt akterna tillbaka, men det var först i oktober i år som de amerikanska myndigheterna medgav att akterna faktiskt fanns i USA. Att få tag på så många akter måste ju sägas vara en av CIAs största framgångar. Men nu har tyskarna fått full tillgång till akterna. De flesta akterna rör naturligtvis övervakade personer, inte de agenter som stod för övervakningen. Men man räknar med att 10-15 procent av akterna avser Stasi-agenter.

I början av december lyckades så den tyska underrättelsetjänsten knäcka krypteringsnyckeln på ett databand som omfattade de 15.000 östtyska agenter som var verksamma i Västtyskland vid Berlinmurens fall. Bara 5.000 av dessa var identifierade tidigare. De övriga 10.000 lär få det hett om öronen.

Låt oss hoppas att samma ska drabbna svenska Stasi-agenter i en snar framtid. Än är alla brotten inte preskriberade och det finns all anledning att i offentlighetens ljus dra fram de personer som gått främmande makts ärenden.

Veckans SÄPO-nyhet

SÄPO förefaller vara ganska generöst med att låta olika vänsteradikaler läsa sina akter i arkivet. En av dem som fått göra det är förläggaren Willy Westby, som berättar att han fått se akter mellan 1965 och 1985. Noteringen från 1985 avsåg utgivningen av en reseguide om Kina. Westby berättar att SÄPO haft ”kontroll på allt”, när han flyttade, var han sålde tidningar, vilka utlandsresor han gjorde och vilka böcker han beställde i bokhandeln. Westby var med i KPML(r) i tre år, och det var motivet för registreringarna. Han säger sig sedan ha blivit socialdemokrat fram till 1994. KPML(r) hade väpnad revolution på sitt program, tvekade inte att tillgripa fysiskt våld mot sina motståndare och man samarbetade med en rad internationella terroristorganisationer och med främmande kommunistregeringar.

SÄPO har hittills inte låtit någon i ledningen för den antifascistiska och antikommunistiska organisationen Demokratisk Allians ta del av information som rör deras verksamhet i alliansen, trots att Demokratisk Allians står på listan över organisationer som övervakades av SÄPO.