I USA är debatten livlig om ett eventuellt upphävande av domslutet Roe v Wade från 1973, som införde i princip fri abort i hela USA. Med Högsta Domstolens nuvarande sammansättning är det möjligt att beslutet upphävs till sommaren.

Hela historien är märklig. I resten av världen är det parlament (eller undantagsvis folkomröstningar) som avgör abortlagstiftningen. I USA har Högsta Domstolen tagit på sig rätten att uttolka konstitutionen i en viss riktning, en konstitution som skrevs under en tid då abort knappt förekom och de som skrev konstitutionen naturligtvis inte hade en tanke på aborter.

Det kan tyckas självklart att aborter i USA skulle vara en fråga för delstaternas parlament. Eftersom all annan lagstiftning bygger på delstaterna, varför skulle inte abortlagstiftningen göra det?

Nu blir det extra komplicerat eftersom många delstater sedan 1973 inte har någon fungerande abortlagstiftning. Ett upphävande av Roe v Wade skulle lämna fältet fritt och oreglerat i många delstater. Andra delstater har däremot regler fastställda i egen lagstiftning. Så tillåter till exempel delstaten New York aborter fram till dess att födslovärkarna satt gång. En ordning som skulle vara helt otänkbar i Sverige, där gränsen för abort ligger vid 18 veckor (undantagsvis 22 veckor av 39 normala havandeskapsveckor). I Texas har man nyligen infört en lag som förbjuder abort efter sjätte veckan. Vilket en del hävdar strider mot Roe v Wade.

Ett mål som kan undanröja Roe v Wade är under behandling i Högsta Domstolen och ett domslut kan väntas i sommar.

Oavsett hur det går med detta är hela förfarandet helt främmande för en europeisk rättstradition. Vilket inte hindrar svenska media att förfasa sig över ett eventuellt upphävande av Roe v Wade, ett domslut som varit fullständigt otänkbart i Sverige.

Bild: Högsta Domstolen i Washington DC, Joe Ravi, Wikimedia Commons