Bör Sverige gå med i ett framtida europeiskt försvar? Skulle gärna vilja veta lite för och nackdelar!
Zaga, Växjö (6 mars 2007)
zagalilja[snabel-a]hotmail.com

VEU står för VästEuropeiska Unionen och är ett försvars- och säkerhetssamarbete i Europa där 28 medlemmar ingår. Inom samarbetet finns det fyra typer av status; 1. medlemsstater, 2. associerade medlemmar, 3. observatörer och 4. associerade partner. Av de 15 EU-länder som var medlemmar före östutvidgningen 1 maj 2004 var 10 medlemmar i VEU. De övriga fem, Danmark, Finland, Irland, Sverige och Österrike har observatörsstatus. Sverige ingår inte som medlem på grund av att det bryter mot neutralitetspolitiken och alliansfriheten. VEU har för övrigt sex associerade medlemmar och sju associerade partner. Unionens bildades 1954 och har sin grund i Brysselpakten 1948. Medlemmar från början var Frankrike, Nederländerna, Luxemburg, Belgien och Storbritannien.

I Amsterdamfördraget 1999 skrev EU in VEU som en integrerad del i EU-samarbetet, men det togs bort i Nicefördraget 2001. VEU spelade en betydelsefull roll i de första Petersbergsuppdragen såsom uppdraget i Mostar och i Albanien. Men många av VEU:s uppgifter har i stor utsträckning överförts till EU inom ramen för Europeiska Säkerhets- och Försvarspolitiken ESFP. Vidare har stora delar av det gemensamma försvaret inom VEU överförts till NATO.

Fördelar med VEU:
1. Västeuropa tar ansvar för sitt geografiska område istället för att hela tiden förlita sig på att USA ska komma till undsättning.
2. Kan bli ett gemensamt europeiskt försvar mot islamismen.
3. Om VEU slås samman med EU:s säkerhetspolitiska strukturer som Frankrike och Tyskland föreslår kan det gemensamma säkerhetsarbetet underlättas.
4. VEU och NATO kan bli bra samarbetspartners som tillsammans blir en starkare kraft mot islamism, terrorism, Ryssland och andra hot mot den västerländska demokratin.
5. VEU kan få en viktig betydelse för humanitära insatser samt fredsbevarande och fredsframtvingande insatser.

Nackdelar med VEU:
1. Risken är stor att VEU-samarbetet utvecklas till ett försök att konkurrera med NATO.
2. Länder såsom Storbritannien anser att VEU är onödigt, det räcker med NATO-samarbetet. Risk för dubbelarbete existerar.
3. VEU innebär en ömsesidig försvarsgaranti där varje medlemsstat garanterar att försvara en medlemsstat som attackeras. Är Sverige berett att offra svenskars liv för att rädda ett annat VEU-land?
4. Hur mycket av beslutsmakten är Sverige berett att överlämna till ett försvars- och säkerhetsarbete? Risken finns att Sverige förlorar kontrollen över viktiga delar av sitt försvar.
5. Humanitära insatser samt fredsbevarande och fredsframtvingande insatser ska utföras i FN:s regi och inte via allianser.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert