Jag håller på att skriva en magisteruppsats om värdeteori. Jag undrar om det finns något/några objektiva värden som kan ligga till grund för “värden” utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv. Vari ligger skillnaden mellan ett pris och ett värde. Jag anser att dessa två begrepp felaktigt används som synonymer. Vad anser Ni. Tacksam för svar och förslag till litteratur.
Jimmy Wahlberg, Stockholm (24 januari 2000)
jimmywahlberg[snabel-a]hotmail.com

Du har naturligtvis helt rätt i att pris och värde är två helt skilda saker. Värde är annars en central variabel i företagsekonomin, särskilt inom redovisningsteorin. Enligt gällande bokföringslag ska ju ett värde åsättas tillgångar – både lager och maskiner – enligt lägsta värdets princip (försiktighetsvärdering), vilket innebär att de ska värderas till den lägsta av anskaffningskostnad och marknadspris. Detta innebär alltså att värdet i bokföringslagens mening kan understiga marknadspriset, men aldrig överstiga det.

Ofta görs i många sammanhang inte korrekt åtskillnad mellan värde och pris. Inte minst i marxistisk ekonomisk teori får detta bisarra konsekvenser, som har kostat de kommunistiska ländernas befolkning oerhörda välfärdsförluster. Enligt marxistisk teori var ju till exempel maskiner lika mycket värda som kostnaden att prdoucera dem. Och maskinerna var bara en kostnad i takt med att de slets ned. Följden blev att många industrier investerade i maskiner som med ett marknadsekonomiskt synsätt var olönsamma. De användes knappast alls och fick rosta sönder. Begränsade resurser utnyttjades oekonomiskt, slöseriet blev helt enkelt enormt.

Modern värdeteori i nationalekonomisk mening bygger på neoklassisk pristeori, som den utvecklats av Herman Gossen, Alfred Marshall, Stanley Jevons, Carl Menger, Léon Walras med flera. Litteratur om detta kan vara till exempel kapitel 4 i Richard T. Gills bok “Den moderna nationalekonomin”. Teorin bygger helt på gränsnytteresonemang, som torde vara det enda sättet att i modern nationalekonomi fastställa ett värde. I företagsekonomi kan det naturligtvis se annorlunda ut.