Jag skulle vilja ni skulle besvara mina frågor med era aspekter och åsikter på några frågor ur Utopia av Thomas More som jag ska ta med i min uppsats om Utopia med flera aspekter.
* Hur ska man njuta av livet i sin helhet på Utopia?
* Hur fungerar teolofin och gudstjänsterna på Utopia?
* Vad menar Thomas More med ett utopiskt samhälle?
Isabel Engwall, Örebro (12 juli 2004)
isabelengwall[snabel-a]hotmail.com

Thomas More (1478-1535) var en idealistisk och visionär katolik och humanist med socialt patos som rakryggat stod upp för sin tro och sina ideal oavsett dess konsekvenser. More var lordkansler, Englands högsta politiker, under Henrik VIII. Efter att konungen ville göra sig till engelska kyrkans överhuvud drog More sig tillbaka. More protesterade inte aktivt utan bara passivt, men det räckte för att väcka konungens misstankar. 1535 halshöggs More för att han vägrade kompromissa med sitt samvete.

1. Hur ska man njuta av livet i sin helhet på Utopia?
För att i sin helhet njuta av livet på Utopia måste man först och främst vara laglydig och arbeta väl. Ju fler som arbetar desto mindre behöver man arbeta per dag. Och ju mindre man behöver arbeta per dag desto mer tid kan man ägna sig åt fortbildning och utveckling samt roliga aktiviteter. Utopia kräver också att resurserna är obegränsade. Om denna premiss inte är uppfylld är det svårt att få ihop Utopia.

På Utopia anser man att lycka och hälsa hör ihop. Om man inte har hälsan kan man inte uppnå lycka. Lyckan består inte i vilken njutning som helst utan bara i den goda njutningen. Den goda njutningen definieras som en naturenlig kroppslig eller själslig verksamhet som skänker bestående tillfredsställelse. Det är en plikt att hjälpa andra att uppnå denna njutning.

Det är också viktigt att man som medborgare i Utopia inte strävar efter ära, berömmelse och egna fördelar utan ägnar sig åt samhällets bästa. Det är också viktigt att utrota ”egoismen” och att införa en egendomsgemenskap. Privat egendom är av ondo. Så i mångt och mycket är Utopia en förmodern kommunism.

2. Hur fungerar teolofin och gudstjänsterna på Utopia?
På Utopia råder religionsfrihet på så sätt att det är fritt fram att kritisera en annan religion, men det är inte fritt fram att kritisera någon religion.

Enligt utopisk teologi är själen odödlig. För att uppnå lyckan bör man uppmärksamma Guds godhet. Utoperna anser att förnuftet tvingar dem att tro på Gud. De ser ingen poäng med att avsiktligt utsätta sig för smärta utan något hopp om lön.

Religionsutövelsen är inte lika överallt på Utopia, men det gemensamma är att de tillber Guds väsen. I landets tempel ser eller hör man ingenting som inte går att förena med alla gudsuppfattningar. Om någon av sekterna har en specifik gudstjänstordning får de följa den i hemmet. För att bevara medborgarnas frihet att föreställa sig Guds gestalt finns det inga gudabilder i templen. Man åkallar Gud under namnet Mithras (namnet på en indoiransk gud som hade hög status i det romerska imperiet). Man ber också böner som alla kan göra till sin.

På ”sista helgens” afton tackar de Gud för välgång under det året eller den månad som går mot sitt slut. Då fastar de. Nästkommande dag, som är den första helgen, samlas de i templet för att be om lycka under det kommande året eller månaden med en fest.

Utoperna offrar inga djur för de tror inte att Gud gläder sig åt blod och död. Gud skapade levande varelser för att de ska leva. De bränner rökelse och andra väldoftande ämnen för att utoperna ska bli upplyfta i själen och därmed mer disponerade för att hylla Gud med glädje.

I templet klär sig folk i vita kläder. Prästen är klädd i en skrud med skiftande färg. Inget guld eller ädelstenar (som enligt utoperna betraktas som clownaktigt) är fästa på skruden. Den enda prydnaden är fågelfjädrar. När prästen i denna skrud visar sig för första gången faller alla ned i vördnad på golvet som om en Gud uppenbarade sig. När de legat utsträckta ett tag ger prästen ett tecken att alla ska resa sig. Vid detta moment sjunger de lovsånger till Gud, ibland ackompanjerad av musikinstrument.

Vid slutet läser prästen och folket förbestämda böner. I dessa böner erkänner alla Gud som skapare, upprätthållare och gåvogivare. De ber också om hjälp av Gud att få insikt om man har en fel tro samt styrka om man har valt rätt tro. Allra sist ber man om nåden att få skiljas från detta liv utan smärtor samt att bli mottagen av Gud. Efter denna bön faller man till marken och reser sig åter, varpå man går hem för att äta. Resten av dagen ägnas åt lekar och vapenövningar.

3. Vad menar Thomas More med ett utopiskt samhälle?
Idag används ordet utopi som något positivt och står för ett ouppnåeligt drömtillstånd. Men ursprungligen betyder Utopia ”ingenstans”. På många ställen i boken har More betonat att berättelsen är fiktiv. Men det råder inga större tvivel om att Utopia var det samhälle som More önskade sig även då More av politiska skäl lät en påhittad person, Rafael Hythlodaeus, berätta om utopin.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert