Gäller Tyskland. Hur utses statschefen,vilka politiska befogenheter har denne. Grundlagar. Valsystem,de viktigaste politiska valen,hur går dessa till. Folkrepresentationen,sammansättning,andel kvinnor,vilken makt har denna. Enligt vilken princip utses regeringen,vilka befogenheter har den. Hur går lagstiftningsprocessen till. Vilka befogenheter har politiska organ.
Anders Forslund, Lycksele (17 oktober 2000)
anders.forslund[snabel-a]projectlapland.se

Den tyske statschefen har nästan enbart ceremoniella funktioner. Han väljs av Bundesversammlung som består av parlamentariker från Förbundet (den centrala riksdagen) och Länderna (delstaternas parlament).

Valet till den viktigaste politiska församlingen Bundestag (riksdagen) är direkt i en kombination av enmans- och flermansvalkretsar med en kombination av proportionella val och personval. Varje väljare röstar dels på ett parti, dels på en person. Personen behöver inte tillhöra det parti man röstat på i partivalet. Hälften av platserna i Förbundsdagen utses genom direkta majoritetsval i enmansvalkretsarna. Den andra hälften utses genom det proportionella valet. Innan platserna fördelas dras de direktvalda ledamöterna bort från partiets kvot. Rent teoretisk skulle man kunna tänka sig att ett parti skulle få fler direktvalda ledamöter än vad de skulle få i det proportionella valet. I så fall behåller partiet den överrepresentation det vunnit.

I valet till Förbundsdagen finns en femprocentsregel, en motsvarighet till den svenska fyraprocentsregeln. Den innebär att partier som fått mindre än fem procent av rösterna inte alls blir representerade i Förbundsdagen. Dock kan de mycket väl ha fått personliga mandat i enmansvalkretsarna och dessa behålls även om partiet kommer under femprocentsspärren. Det är också så att ett parti som fått minst tre direktvalda ledamöter får sin proportionella andel även om den är under fem procent. Denna regel tillämpades för första gången i det senaste förbundsdagsvalet då det gamla östtyska kommunistpartiet (numer under namnet PDS) lyckade öka sin direktrepresentation från två till tre och därmed fick in även ett antal proportionellt valda ledamöter, trots att partiet ligger långt under femprocentsspärren.

I parlamentet finns också ett överhus, Bundesrat, som utses av delstatsregeringarna.

Regeringen utses av den direktvalda Bundestag, men Bundesrat kan med två tredjedels majoritet blockera lagstiftning som antas av Bundestag. I så fall utses ett medlingsutskott som ska söka lösa konflikten.

Utöver Förbundsregeringen och Parlamentet finns i Karlsruhe en Verfassungsgericht som har betydligt större befogenheter än den svenska Högsta Domstolen. I viss utsträckning råder alltså en maktfördelning enligt Montesquieus maktfördelningslära.

Mer kan läsas på www.bundestag.de, wwww.bundesrat.de och www.bundesregierung.de