Vad är Sydafrikas grundlagar?
Maya, Örebro (1 februari 2000)
snyggamaya[snabel-a]hotmail.com

De viktigaste inslagen i Sydafrikas grundlagar är följande:

En rad rättigheter fastslås. Dels handlar det om skydd mot övergrepp, t.ex. tortyr. Rätt till bostad,hälsovård, mat, vatten och socialhjälp garanteras. Medborgarskapets jämlikhet för alla liksom likhet inför lagen framhålls starkt.

Samhällen eller enskilda individer har rätt att kräva ersättning för mark som berövats dem genom jordlagen från 1913.

Den fastslår även styrelseskicket.

Sydafrikas parlament har två kammare: Nationalförsamlingen och Provinsrådet.Nationalförsamlingens 400 ledamöter utses vart femte år genom ett proportionellt valsystem. Provinsrådets 90 medlemmar utses av de 9 provinsernas lagstiftande församlingar. Parlamentariska beslut sker genom majoritetsbeslut förutom vid författningsändringar där 2/3 majoritet krävs.

Presidenten väljs av nationalförsamlingen bland dess ledamöter. Presidenten har rätt att förklara krig och är ÖB. Presidenten kan avsättas med misstroendevotum.

Partier med minst 80 ledamöter i Nationalförsamlingen kan utse en vicepresident och partier med minst 20 ledamöter i Nationalförsamlingen har rätt att utse ministerposter i proportion till representation i Nationalförsamlingen. Regeringsbeslut fattas genom konsensus.

De nio provinserna har var och en rätt att utforma sin författning i enlighet med de konstitutionella principerna. Provinserna kan delvis också utforma sin styrelseform. De ska dock ha en lagstiftande församling. Den ska ha 30-100 ledamöter beroende på befolkningsstorlek. Partier med minst en tiondel av de valda ledamöterna har rätt att vara representerade i provinsregeringen.

På kommunal nivå finns fullmäktigeförsamlingar som väljs i separata val.

Rättsväsendet med en högsta domstol är oberoende av den verkställande makten. En författningsdomstol ska övervaka att verkställande, lagstiftande och dömande makt följer konstitutionen.