Hej, vi håller på med ett arbete i klassen om u-länder, och vi vill fråga ”om och hur förhållanden i Sydafrika förbättrats eller försämrats efter avskaffningen av apartheid för den svarta majoriteten” Vi vill också få reda på fakta om situationen i Sydafrika efter aparteheid!
Sandra, Göteborg (24 februari 2000)
sweetsour_4[snabel-a]hotmail.com

I vissa avseenden så har förhållanderna förbttrats, i vissa avseenden så har de varit oförndrade och i andra avseenden så har de försämrats efter att apartheid avskaffades och ANC tog över.

För många svarta sydafrikaner så innebar avskaffandet av apartheid att deras självkänsla stärkts då de inte längre behöver känna den förnedring många av dem kände över att leva under vit överhöghet.Den förnedring som en del svarta upplevde det innebar behöver de nu inte uppleva.

För de få välutbildade svarta som fanns i Sydafrika så har avskaffandet av apartheid också inneburit en mycket stor förbättring. Tidigare var de ofta förhindrade i sin karriär på grund av deras rastillöhrighet. Nu är det tvärtom. Då ANC-regeringen med lagstiftning har krävt av företagen att de skall ha en viss andel svarta i höga positioner så slåss företagen om att få de få kvalificerade svarta som finns (vilket gör att de välutbldade svarta är i princip granterad anställning och kan dessutom kräva väldigt bra betalt). Vanligen så finns det dock inte tillräckligt många välutbildade svarta tillgängligt, vilket gör att företagen endera måste anställa okvalificerade svarta eller bryta mot lagen.

De allmänna ekonomiska klyftorna har varit fortsatt stora, även om skillnaderna mellan vitas och svartas genomsnittsinkomst minskat genom att den välutbildade eliten bland de svarta fått det bättre på bekostnad av de vita. För de flesta svarta sydafrikaner så har dock inte någon förbättring skett.

I en del avseenden har dock förhållanderna försämrats .Framförallt så har kriminaliteten, som var hög redan under apartheid, ökat kraftigt och ligger nu på en av väldens högsta nivåer.

Det begås nu över 26000 mord per år (vilket innebär att antalet mord/capita är 9 gånger högre än i USA och 30 gånger högre än i Sverige) och 1 miljon våldtäkter per år (vilket gör att Sydafrika har flest våldtkter per capita i världen). Den allt högre kriminaliteten är inte bara ett problem i sig med alla de offer det innebär utan det försämrar ekonomin också då utländska investerarare, turister och välutbildade vita flyr landet av rädsla för att bli mördad, rånad eller våldtagen.

Dessutom så har spridningen av HIV/AIDS ökat kraftigt och Sydafrika är tillsammans med en del andra afrikanska länder ett av världens mest drabbade. 1 av 4 kvinnor i fertil ålder är drabbade. Precis som brottsligheten så är spridningen av HIV/AIDS inte bara ett problem i sig utan något som försämrar ekonomin då arbetsförmågan ofta försvagas hos de drabbade.

Många vita känner dessutom att de nu utstts för motsvarande förtryck som de svarta tidigare utsattes för. Den ”positiva särbehandling” av svarta som regeringen tvingar inte bara myndigheter utan även företag att genomföra innebär att högt kvalificerade vita utestängs från jobb på grund av deras rastillhörighet och får ge vika för ofta okvalificerade svarta . Missnöjet över detta , tillsammans med rädslan att bli utsatt för brott, är en bidragande orsak till att många välutbildade vita emigrerat från Sydafrika.

Ekonomin har under ANC-regeringen i stort sett stagnerat. BNP-tillväxten har legat på ungefär samma nivå som befolkningstillväxten, vilket innebär att genomsnittsinkomsten varit oförndrad. Det tycks som om de positiva effekterna av avskaffade sanktioner, avskaffad diskriminering av kvalificerade svarta och ANC:s försiktiga liberalisering av ekonomin motverkats av de negativa effekterna av ökad brottslighet, utbredningen av HIV/AIDS, diskriminering av kvalificerade vita samt emigration av kvalificerade vita.