Jag skulle vilja ha hjälp med en jämförelse av Spanien och Sveriges styrelseskick. Cortes Generales huvuduppgifter contra Riksdagen etc!
Victoria Carlsson (27 november 2000)
victoria.carlsson[snabel-a]agora.se

Det finns stora likheter mellan det spanska och svenska statsskicket. Viktigast är att bägge länderna är konstitutionella parlamentariska demokratier. Det vill säga regeringen är ansvarig inför parlamentet.

En formell skillnad ligger i att det i Spanien är kungen som utser både premiärministern och (på premiärministerns förslag) ledamöterna i regeringen. I Sverige är det talmannen som föreslår en statsminister som sedan ska godkännas av Riksdagen. Statsministern utser de regeringsledamöter han själv önskar. Men skillnaden är till stor del formell, i bägge fallen måste premiärministern/statsministern förankra sin tilltänkta regering i riksdagen/cortes.

Sverige är en mer centralistisk stat än Spanien. Det innebär att en del spanska regioner har betydande autonomi, innebärande att regionala parlament har befogenheter som undantagits cortes. Det gäller främst Katalonien (Barcelona) och Baskien (San Sebastian), men också sammanlagt 15 andra regioner, som har autonomi i varierande grad. Cortes är också uppbyggt med två kamrar, där regionerna har inflytande i senaten (som dock till större delen väljs direkt), medan deputeradekammaren väljs direkt för hela Spanien.