Finns det något idealiskt skattetryck? Skulle ni vara för skatetsänkningar om ni bodde i ett lågskatteland som t ex USA? Vore det inte bra om skatterna mellan olika länder kunde harmoniseras, så att man undviker ”skattedumpningen” och konkurrensen mellan olika länder och företag blir mer rättvis?
Mats Höglund, Göteborg (30 augusti 1999)
matsamigos[snabel-a]hotmail.com

Det idealiska skattetrycket är noll. Alla skatter har negativa konsekvenser. Oavsett hur skatterna utformas får de konsekvenser som påverkar produktionen och den reala ekonomin. Företag kan till exempel avstå från investeringar som de annars skulle ha gjort på grund av skatternas utformning. Och när det är så har skatterna förorsakat skada.

Men nu är det ju så att vi normalt vill att staten ska uträtta vissa uppdrag åt oss som medborgare. Polis och brandkår brukar vara minimiomfattningen i den så kallade ”nattväktarstaten”, men normalt vill man nog ha mer än så i offentliga tjänster. De flesta kan också acceptera ett visst mått av socialt grundskydd, åtminstone hjälp till de allra mest drabbade (handikappade med flera) genom olika statliga arrangemang och rätt många brukar också argumentera för att staten ska ta på sig en rad andra uppgifter.

För att utföra de här uppgifterna behövs skatter.

Skatterna bör då utformas så att de medför så liten skada som möjligt på landets ekonomi. Dvs de ska vara neutralt utformade så att de inte styr konsumtion och produktion i ineffektiv riktning. De allra flesta Contra-vännerna tycker säkert att statens och det allmännas utgiftsnivå ska vara betydligt lägre än dagens svenska nivå. Därmed bör också skatterna ligga långt under nuvarande svenska nivå.

Vi delar inte uppfattningen att skattedumpning är fel. Tvärtom är det bra om länderna konkurrerar om att hålla så låg skattenivå som möjligt. Däremot är det i många avseenden förnuftigt att verka för internationell samordning när det gäller den tekniska utformningen av skatter som påverkar internationell handel och internationell produktion. Moms är ett typexempel på en skatt som i rent tekniskt avseende kan utformas så att den inte effektivitetssänkande påverkar de internationella varuströmmarna. Därem,ot kan bolagsskatter, personskatter och andra varuskatter än moms dessvärre utformas på ett sätt som skadar ekonomin. Där ser vi gärna mer internationellt samarbete.

Men först gärna lite mer konkurrens vad avser skattenivåerna. Tyskarnas låga ölskatt tvingade danskarna att sänka eftersom alla jylländare åkte till Tyskland och handlade. När danskarna sänkte åkte alla skåningar till Danmark och Sverige tvingades sänka – om än inte så mycket som Danmark. Nu ser vi fram mot att även Norge ska tvingas kasta in handduken, eftersom alla Oslobor åker till Strömstad eller Årjäng och handlar. Sådan skattekonkurrens hjälper skattetyngda medborgare att resa sig mot förtrycksapparaten!