Vad är det för skillnader mellan:
Merkantilism-liberalism?
Liberalism-monetarism?
Merkantilism-Monetarism?
Hannah (29 januari 2000)
Kryptonictwin[snabel-a]usa.net

Det handlar ju om rätt så olika saker. Liberalismen är en politisk ideologi. Merkantilismen är en skolbildning vad gäller ekonomisk politik medan monetarismen är en makroekonomisk skolbildning.Det handlar alltså om 3 distinkta ämnesområden. Men till viss del så överlappar de ändå varandra och därför kan vissa jämförelser trots allt göras.

Den ekonomiska politik som merkantilismen förespråkar är en aktiv industripolitik. Deras viktigaste krav är att staten bör verka för en så positiv handelsbalans som möjligt genom att i möjligaste mån uppmuntra export och samtidigt motverka import. Merkantilisterna menade nämligen att mängden guld var det som utgjorde ett lands rikedom och ett överskott i handelsbalansen innebar ett inflöde av guld.

Senare ekonomer, inte minst då de liberala, har dock avfärdat merkantilismens syn på rikedom. Adam Smith påpekade att det inte är mängden guld som utgör ett lands rikedom. Guld som då användes som pengar var ju bara ett bytesmedel och en ökad mängd guld ledde till att guldets värde föll genom att priserna på varor och tjänster steg.I stället är det mängden varor och tjänster som utgör ett lands välstånd.

Detta ledde till en förndrad syn på ekonomisk politik. Nu var en stark handelsbalans långt mindre viktigare. Det som är viktigt nu är produktionen av varor och tjänster. Då frihandel befrämjar en ökad produktion ledde det förändrade synsättet på vad som är välstånd till en rörelse från protektionism till frihandel. Liberaler var drivande i agitationen mot merkantilistisk politik, alltså protektionism och industripolitik.

Monetarismen, som alltså är en makroekonomisk teori har huvudtanken att inflation beror på ökningar av penningmängden. Den menar att den så kallade cirkulationen (alltså hur ofta pengarna i snitt används) är i regel stabil och betyder väldigt lite för prisförändringar.

Monetarister menar också att ökad penningmängd på lång sikt inte spelar någon roll för den reala tillväxten men på kort sikt så kan penningmängden ha stor inverkan på konjunkturens svängningar.

En teori om den ekonomiska verkligheten innehåller ju i sig inga policyråd men de flesta drar rätt så liberala slutsatser av monetarismens teorier. Då det främst är monetära faktorer som påverkar ekonomin så anses konjunkturstabiliseringspolitik via budgeten vara meningslös. Och för att tillförsäkra sig om en stabil utveckling utan konjunktursvängningar så bör man ha en stabil penningmängdstillväxt. Monetarismens främsta företrädare , Milton Friedman (som för vrigt är engagerad förkmpe för ekonomisk liberalism) angav att 3-5% penningmängdstillväxt var lämpligt

Till skillnad från merkantilismen så tenderar alltså monetaristerna att ha liberala politiska uppfattningar. Monetarismen skiljer sig också i att man till skillnad från merkantilisterna inte ser pengar som värde i sig även om man i likhet med merkantilisterna ser det som en betydelsefull faktor.