Världens äldsta ännu gällande konstitution/författning, är den amerikanska från 1789. Den baseras på Montesquieus maktfördelning (Om lagarnas anda, 1748) Förklara detta statsskick.
Shabnam, Malmö (26 september 2002)
Shabnam85[snabel-a]spray.se

Montesquieus tankar om maktdelning har varit vägledande för många moderna författningar. Främst den amerikanska från 1789, men också den svenska från 1809 och många andra.

Grundtanken är att balansera olika maktcentra i samhället så att en alltför stor makt koncentrerad till en person eller institution blir omöjlig. Montesquieu menar att en sådan balans bättre än andra modeller tillgodoser medborgarnas krav på ett gott styre av samhället. Montesquieu ville ha en uppdelning på den verkställande, lagstiftande och dömande makten.
I den amerikanska konstitutionen är de tre maktpelarna presidenten, kongressen och Högsta Domstolen. I Sverige är motsvarande regeringen (tidigare kungen), riksdagen och Högsta Domstolen. Dock har Högsta Domstolen i Sverige en betydligt svagare ställning än i USA och även svagare än vad Montesquieu ansåg vara lämpligt.

Den amerikanska Högsta Domstolen kan pröva om en lag är i överensstämmelse med författningen. Kommer den fram till att så inte är fallet blir lagen ogiltig. Den svenska Högsta Domstolen kan underkänna en lagtillämpning, inte en hel lag, endast om den är i UPPENBAR strid mot författningen. Och om den har röstats igenom av Riksdagen får man väl anta att det åtminstone någon som anser att den är i överensstämmelse med författningen. Det blir alltså ingen fullständig granskning i Sverige och därmed är Högsta Domstolens ställning betydligt svagare än i USA och enligt Montesquieus principer.

I Sverige är ju också parlamentarismen en vedertagen politisk princip och parlamentarismen väver ihop regering och riksdag till ett enhetligt maktcentrum, eftersom den verkställande makten hämtar sin bas ur den lagstiftande (statsministern kan röstas bort av Riksdagens majoritet). Så är det inte i USA där presidenten väljs direkt av folket och bara under mycket exceptionella omständigheter kan röstas bort av Kongressen.