Sverige har ett proportionellt valsystem. Göran Persson tog för  ett tag sen upp frågan om Sverige istället skulle ha majoritetsval i  enmansvalkretsar. Hur tror ni det skulle förändra den politiska bilden i Sverige, med tanke på antal partier. Vilka skulle samarbeta med  vilka?
Elin Sjöström, Hässleholm (1 mars 2004)
elin_marie_85[snabel-a]hotmail.com

Strax före årsskiftet 2002 tillsatte den Socialdemokratiska partistyrelsen en författningspolitisk arbetsgrupp. Gruppen leddes av samordningsministern Pär Nuder som fått uppdraget att tydliggöra Socialdemokraternas ställningstagande i författningsfrågor. Intresset för ett majoritetsvalsystem inom Socialdemokratin har ökat efter problemen med att bilda regering 2002 då Miljöpartiet trilskades och krävde ministerposter. Göran Persson har dryftat sina åsikter i frågan ett antal gånger och givit sitt stöd för ett majoritetsvalsystem.

Förslaget om att införa majoritetsvalsystem i enmansvalkretsar leder till att bara ett parti från varje valkrets får ett mandat till riksdagen. De flesta statsvetare är överens om att ett majoritetsvalsystem i Sverige förutsätter mindre valkretsar.

Ett sådant system kan leda till att ett parti kan få fler eller färre mandat än de röster som de får totalt i landet. Det proportionella systemet innebär att varje parti får mandat efter hur stor andel röster partiet får totalt i landet. Den statsvetenskapliga forskningen visar att mellanstora partier gynnas av majoritetsvalsystem medan små partier gynnas av proportionella valsystem. Oftast blir det bara två eller tre partier som representeras i parlamentet när landet har ett majoritetsvalsystem.

Fördelen med majoritetsvalsystem är att alternativen blir tydligare genom att de mindre partierna missgynnas av systemet. Det leder oftast till att vissa partier måste slå sig samman med andra partier för att kunna få mandat. En annan fördel är att den politiker som vinner mandat i en valkrets kan ställas inför större krav från väljarna då fler kommer att veta vem som representerar dem i riksdagen. På det sättet blir det lättare för väljare att utkräva ansvar av både partier och politiker. En tredje fördel är att regeringarna blir starkare vilket kan vara till fördel för ett lands ekonomi då minoritetsregeringar kan leda till osäkerhet på marknaden och i människors vardag.

Nackdelen är att minoriteter riskerar att bli utan representation i riksdagen. Varje parti får ju inte mandat efter hur många röster de får totalt i landet, därmed kan det uppstå orättvisa situationer, särskilt om utjämningsmandaten tas bort. Dessutom behöver inte fler regeringsskiften vara en fördel då det riskerar att leda till återställarpolitik.

Om Sverige skulle införa majoritetsvalsystem kommer antalet partier troligen att minska. Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna kommer antingen att tvingas samarbeta mer med varandra eller också kommer alla de fyra borgerliga partierna tvingas slås samman till ett enda parti som tydligt utmanar Socialdemokraterna. Kanske kommer Vänsterpartiet tvingas samarbeta eller slå sig samman med Miljöpartiet och kanske till och med med Socialdemokraterna. Eller också försvinner alla partier utom Socialdemokraterna och Moderaterna. Ett tredje alternativ är att Moderaterna (alt. Folkpartiet) och Socialdemokraterna blir de två största partierna samtidigt som Vänsterpartiet samt Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet blir marginaliserade i riksdagen. Det enda säkra man kan säga är att det blir svårt att upprätthålla två mittenpartier samt att sju partier kommer att minskas till  eller fyra partier.

I sådana här författningsfrågor är det, enligt statsvetare, främst partiegoistiska motiv som styr. Därför kommer det bli svårt att införa ett majoritetsvalsystem eftersom det kräver två riksdagsbeslut med mellanliggande val. Frågan är då hur de olika partierna tolkar konsekvenserna av ett nytt valsystem. Socialdemokraterna kommer antagligen att se fördelar med det medan övriga partier utom Moderaterna ser nackdelar med det. Hur Moderaterna kommer att tolka konsekvenserna återstår att se.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert