Jag skulle vilja ha svar på vad är konservatism? Har ni något tips på en bra sida.
Jesper Schwamberg, Stockholm (22 november 2006)
je_schwamberg[snabel-a]hotmail.com

Konservatism kommer av ordet konservera och bevara. Den konservative vill bevara traditioner och sedvänjor. Men det betyder inte att den konservative vill konservera hela samhället och inte tillåta någon utveckling överhuvudtaget. Den konservative vill bevara och slå vakt om det som är bra och som har visat sig fungera väl. Utveckling ska ske genom; 1. Spontan utveckling, traditioner anpassas successivt till nya tider eller, 2. försiktiga politiska reformer. Det sistnämnda skiljer tydligt ut den konservativa ideologin från den liberala och socialistiska som inte drar sig för snabba förändringar av samhället.

Nyliberaler tenderar att vilja minska statens storlek drastiskt medan den konservative som kan dela nyliberalens syn på statens roll talar om stegvisa förändringar för att inte vända upp och ned på samhället. Socialliberaler tenderar att gå med på snabba förändringar med syftet att skapa ett samhälle som överensstämmer med deras ideal av hur människor ska bete sig. Ett exempel på det är synen på kvoteringar, uttaget av föräldraförsäkringen och utbyggnad av välfärdssystem som syftar till att göra individen mindre beroende av familjen och andra gemenskaper inom den civila sektorn. Socialisten vill i sin tur genomföra stora förändringar, antingen genom snabba reformer eller revolutioner, för att kontrollera marknaden och människans beteende. Produktionsmedlen ska ägas av alla och inte av en viss grupp människor. Den sociala ingenjörskonsten delas alltså av socialliberaler och socialister. Ett annat utmärkande drag hos konservatismen är att ideologin tenderar att se samhället som en organism till skillnad från liberalen som ser samhället bestående av isolerade öar eller atomer och från socialisten och feministen och liknande ideologier som ser en evig kamp mellan olika grupper.

Men konservatism betyder inte bara stegvis utveckling och bevarandet av något utan bygger också på vissa värderingar såsom gemenskap, trygghet, familjen, civila samhället, nationen och kyrkan. Filosofen Torbjörn Tännsjö definierar konservatism som enbart en åskådning som är emot förändringar och drar därför slutsatsen att de som vill bevara den socialdemokratiska välfärdsstaten och blandekonomin är konservativa. Men andra ord är alla politiska partier i Sverige konservativa vilket visar hur meningslöst begreppet konservatism blir när den definitionen används.

Den konservative kan vara kulturkonservativ som fokuserar på att bevara kulturarvet och som envisas med att en viss sorts konst har ett högre värde än annan konst. Den värdekonservative talar främst om eviga värden såsom människovärdets okränkbarhet. En sådan debattör tenderar att vara emot abort. Andra värden kan vara familjen och äktenskapet som ger barnet den bästa starten i livet. Religionens bud kan också ingå här. Den socialkonservative vill ge stöd åt dem som har det sämst i samhället. De tenderar att tala om grundtrygghet och värdet av att frivilligt hjälpa den som är sämre lottad. Den som är konservativ tenderar också att vilja hålla tillbaka offentliga utgifter, att sträva efter en stabil ekonomi, budgetbalans, sparsamhet och återhållsamhet med upplåning.

Det finns också en mer amerikansk inriktning av konservatism vid namn neokonservatism. Jag har tidigare skrivit en artikel om den ideologin i Contra nummer 6 2005

Det är också möjligt att vara liberalkonservativ. Den inriktningen försöker balansera mellan de två ideologierna, oftast genom att vara liberala på det ekonomiska området och vara konservativa på det kulturella och sociala området.

Traditionellt sett har Moderaterna och Centerpartiet varit de två partier som anammat konservatismens ideologi. Idag är det främst Kristdemokraterna som för en konservativ politik som bygger på eviga värden, människovärdet, religionen och familjen mm.

Vill du läsa mer om konservatismen finns Konservativt forum som samlar svenska konservativa för att stärka och sprida ideologin i Sverige: http://www.konservativtforum.org/

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert