Vad var John Stuart Mills syn på kvinnornas roll i samhälle och politik?
Fidu, Malmö(23 februari 2003)
fidu0200[snabel-a]student.mh.se

I princip kan man säga att John Stuart Mill ansåg att kvinnor skulle ha samma rätt som män att rösta, inneha egendom, konkurrera om yrken, utbildning osv, tankar som på artonhundratalet skapade skandaler och ramaskri. Fast egentligen var det bara en tillämpning av liberalismen på hela befolkningen; att alla skulle ha lika rätt att fungera som individer i samhället oberoende av bakgrund eller kön.

Mill menade att kvinnor har kapaciteter som kan användas till annat än triviala småsaker. Att det inte fanns någon kvinnlig Shakespeare eller Mozart berodde enligt Mill på tidsbrist; kvinnor tvingades slösa sin tid på andra ting. Och argumentet att kvinnor inte var originella nog kunde även gälla för män eftersom originalitet enligt honom var en överbyggnad av redan samlad kunskap inom ett visst område. Men för detta kunskapsinsamlande krävs tid, som i synnerhet kvinnor var utan i sina tilldelade samhällsroller som hushållerskor och mödrar.

Enligt Mill var det verkliga skälet till uteslutandet av kvinnor från att delta samhället dom fullvärdiga medborgare männens rädsla för konkurrens. Tillsammans med Harriet Taylor och hennes dotter Helen skrev han essän “Förtrycket av kvinnor” där många av tankarna kring kvinnans frigörelse och likaberättigande som människa finns formulerade.
Tobias Henriksson