Hur fungerade Gosplan när den fanns?
Anna Nyberg (5 oktober 1999)
annanyberg45[snabel-a]hotmail.com

Gosplan var Sovjetunionens centrala planmyndighet. Hjärtat i planekonomin. Den yttersta orsaken till att systemet bröt samman. Inte för att Gosplan i sig misskötte sin uppgift utan för att uppgiften var omöjlig.

Sovjet hade dels en central Gosplan, men det fanns också en Gosplan i varje delrepublik, med lokala avdelningar på provins och distriktsnivå. Gosplan hade fullständig kontroll över prisbildningen och dessutom kontroll över 20.000 viktiga investeringsvaror. Beträffande dessa investeringsvaror var det Gosplan som avgjorde vilka industrier som skulle få tillgång till dem och därmed kunna expandera eller utveckla sin verksamhet.

Gosplans verksamhet byggde på informationsinsamling från lägre nivåer till högre och ordergivning från högre nivåer till lägre. Det ingick inte i tänkandet att företag skulle göra affärer direkt med varandra, utan Gosplan fastställde vilka företag som skulle tillverka vad och med hjälp av vilka insatsvaror, som skulle levereras från vilka företag. (Dessutom var ju samtliga företag ägda av staten).

Mängden information var i praktiken omöjlig att hantera och beslutsordningen var hierarkisk och byråkratisk, dock med en partipamp flåsande i bakgrunden som kontrollant. Det gick inte heller att anpassa organisationen efter efterfrågan. Det som fastställdes av Gosplan var mål för verksamheten och när de målen blev fel blev det brister i produktionen. Typexemplet är när spikfabrikerna fick mål att producera så mycket spik som möjligt. Då blev det nubb för hela slanten och byggena blev utan stora spikar. Målet ändrades och produktionen mättes istället i kilo. Nubben försvann helt från marknaden, men det blev gott om 5-tumsspik… Exemplen kan mångfaldigas.

En modern ekonomi är en så komplex organisation att den inte kan styras i en samlad organisation som bygger på interna informationsflöden och ordergivning. Man måste för att få en smidig anpassning till ändrade förhållanden och en effektiv användning av landets resurser använda sig av marknadsekonomin som styrmekanism. Gosplan finns inte heller mer.