Vad innebär “den osynliga handen”, hur fungerar den och vilka effekter ger den?
Johanna Jungevall, Malmö (10 oktober 2002)
johannajungevall[snabel-a]hotmail.com

Uttrycket “den osynliga handen” lanserades av “nationalekonomiens fader”, den skotske liberalen Adam Smith. Adam Smiths bok “Nationernas välstånd” (1776) var ett angrepp på den tidens regleringstänkande inom ekonomin. Smith ville avskaffa tullar och privilegier och ansåg att fria marknader var den bästa vägen att skapa en effektiv ekonomi. Dåtidens merkantilistiska ekonomi var ett regleringssystem där staten styrde den ekonomiska aktiviteten. Den tidens ekonomiska tänkande byggde på regleringar och det som diskuterades var hur och av vem ekonomin skulle regleras. Smith bröt radikalt mot detta genom att säga att om var och en arbetade för sitt egenintresse skulle det bli till den samlade helhetens bästa. Han beskrev det systemet som styrt av “den osynliga handen” Adam Smith skrev i “Nationernas Välstånd”: “Det är inte från slaktarens och bryggarens godhet vi väntar oss vårt middagsmål utan från deras insikt om sitt egenintresse”. Genom att var och en arbetade i eget intresse för att få nöjda kunder kunde allmänheten få tillgång till det den behövde.

Adam Smith utvecklade i sin bok grunderna för vad som idag blivit den nationalekonomiska vetenskapen. Men det var först en bit in på 1800-talet som hans idéer fick en mer omfattande praktisk betydelse, med därav följande välståndstillväxt för de länder som anammade hans teorier. Och ett viktigt inslag i hans tänkande var “den osynliga handen”.