Jag skulle vilja ha en översikt över brister i Keynes teorier
Maria Lindgren (15 oktober 1999)
marriz99[snabel-a]hotmail.com

Kriteriet på en bra teori är att den beskriver verkligheten. Helst ska också åtgärder som vidtas med anledning av hur modellen fungerar visa sig ge det resultat som önskas.

Keynes teorier fungerade någorlunda i den ekonomiska situation som rådde på 1930-talet. Också under den tidiga efterkrigstiden kunde Keynes grundläggande teorier om finanspolitisk expansion som ett sätt att motverka en ogynnsam ekonomisk utveckling användas framgångsrikt. Idag fungerar inte ekonomin på samma sätt och en tillämpning av Keynes modeller ger helt enkelt inte det förväntade resultatet.

Det finns flera orsaker till att ekonomin idag fungerar annorlunda. En av Keynes grundläggande tankar var att den offentliga sektorn skulle kunna användas för att skapa tillväxt, detta genom att tillfälligt acceptera underskott i budgeten. Men med en offentlig sektor som tar hand om 60 procent av BNP går det inte att på samma sätt arbeta med underskott. Det är en alldeles för stor del av ekonomin som styrs av den offentliga sektorn och underskotten blir inte bara en statsfinansiell utan en realekonomisk börda. Dessutom har den praktiska tillämpningen av Keynes teorier – åtminstone i socialdemokratisk version – varit att höja skatterna i högkonjunktur och öka statsutgifterna i lågkonjunktur. En mer balanserad tillämpning av Keynes teorier skulle innebära inte bara höjda skatter utan också sänkat statsutgifter i en högkonjunktur och inte bara ökade statsutgifter utan också sänkta skatter i en lågkonjuntkuren. Genom den obalanserade tillämpningenav Keynes teorier har ekonomin fått en tendens till en ständigt ökande offentlig sektor, vilket när expansionen gått tillräckligt långt innebär att teorin blivit omöjlig att använda.

Människors förmåga att i förväg anpassa sig till den förväntade politiken minskar också dess effektivitet. Om folk vet att en åtstramning kommer och i förväg kan anpassa sig till den förlorar den sin skärpa när den väl sätts in. Ökad insikt om det keynesianska mönstret har i isg gjort modellen svårtillämpbar.